SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
OPĆINA PUNAT

68.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Punat (Klasa: 320-01/19-01/17; Ur. broj: 2170/1-08/2-19-6), kojeg je na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu izradila Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj), a na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost Klasa: 945-01/19-01/82, Ur. broj: 525-07/0211-19-2 od 11.09.2019. godine, i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat na 33. sjednici, održanoj 13. studenog 2020. godine donosi 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Punat

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, u katastarskim općinama Punat i Stara Baška, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat predviđeno za zakup.

Poljoprivredno zemljište navedeno u tablici 1., koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio, daje se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Članak 2.

Općinsko vijeće Općine Punat provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Članak 3.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture („Narodne novine“, broj 89/18).

Članak 4.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 7,9984 ha, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19).

Članak 5.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Punat u trajanju od 30 dana.

Pisane ponude se dostavljaju Općini Punat u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Punat.

Članak 6.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 7.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Punat na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Punat.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Primorsko-goranskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta dužno je izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Članak 8.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Odsjek za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat u suradnji sa Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-20-13

Punat, 13. studenoga 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=51521&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr