SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
OPĆINA PUNAT

67.

Na temelju članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 8/18, 10/19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat na 33. sjednici održanoj 13. studenoga 2020. godine donosi

ODLUKU

o kratkoročnom zaduživanju Općine Punat

I.

Općina Punat zadužit će se okvirnim kreditom kod Erste & Steiermärkische bank d.d. u kojoj ima otvoren žiroračun radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

II.

Općina Punat zadužit će se pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita: okvirni kredit po poslovnom računu

Način korištenja: sukcesivno tijekom 2021. godine do 30.12.2021. godine, ulaskom u negativan saldo po računu Općine u Erste Banci

Rok i način povrata: sukcesivno tijekom 2021. godine, na dan dospijeća račun Općine mora biti u pozitivnom saldu

Kamatna stopa: 1,50% godišnje fiksno

Jednokratna naknada: 0,35%

Naknada za rezervaciju: 0,80% godišnje

Instrumenti osiguranja naplate: zadužnica

III.

Sredstva za podmirenje kamata i naknada po kreditu planirat će se u Proračunu Općine Punat.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/20-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-20-6

Punat, 13. studenoga 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=51521&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr