SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 37. Petak, 6. studenog 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

44.

Na temelju članka 48. stavak 2. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 30. sjednici održanoj 5. studenog 2020., donijelo je

ODLUKU

o prodaji nekretnine k.o. Drivenik u vlasništvu Vinodolske općine

Članak 1.

Vinodolska općina upisana je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Crikvenici kao vlasnik odnosno suvlasnik nekretnina prema Prijavnom listu izrađenom po Geodezija Commerce d.o.o. Dramalj od srpnja 2020. godine i to k.č.br. 6769/2 Dvorište od 110 m2, k.č.br. 6770/4 Dvorište od 73 m2, k.č.br.6772/2 Oranica od 211 m2, k.č.br. 6773/2 Oranica od 232 m2 i k.č.br. 6770/2 Dvorište od 28 m2, k.č.br. 6836 Oranica od 118 m2 i k.č.br. 6767/2 Pašnjak od 25 m2 u 1 dijela, sve k.o. Drivenik, u naravi obraslo zemljište, koje nekretnine će se prodati raspisivanjem natječaja a po prethodno provedenom postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina.

Članak 2.

Tržišna vrijednost nekretnina iz članka 1. ove Odluke procijenjena je po ovlaštenom sudskom vještaku Ivanu Vučemilu, dipl. ing. građ u ukupnom iznosu od 40.985,40 eura, isplativo u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća je kupac.

Jamčevina se plaća u iznosu od 10 % od utvrđene početne cijene na račun Proračuna Vinodolske općine.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se načelnik Vinodolske općine da putem Jedinstvenog upravnog odjela provede postupak natječaja, te zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnina iz članka 1. ove Odluke sa najpovoljnijim ponuditeljem u ime i račun Vinodolske općine, u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.“

Klasa:021-05/20-01/10

Ur. broj:2107-03/20-01-286

Bribir, 5. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl.ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2163&mjesto=91253&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr