SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 37. Petak, 6. studenog 2020.
GRAD KRK

72.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr. pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19), članka 32. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” 125/19) i članka 52. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Krka 2. studenoga 2020. godine, donio je

ODLUKU

o imenovanju člana Vatrogasnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka

I.

U Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka iz reda osnivača imenuje se Marinko Bajčić iz Krka, Nenadići 21.

II.

Član Vatrogasnog vijeća iz točke I. ove Odluke imenuje se na vrijeme od pet godina, a mandat mu započinje od dana konstituiranja Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

Klasa: 025-03/20-01/02
Ur. broj: 2142/01-02/1-20-6
Krk, 2. studenoga 2020.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2163&mjesto=51500&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr