SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 37. Petak, 6. studenog 2020.
GRAD KRK

71.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj: 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 144/ 12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija, održanoj 2. studenoga 2020. godine, donio je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka

Članak 1.

U Odluci o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/17) članak 2. mijenja se i glasi:

“Nagrada iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se sportašima za postignute rezultate na pojedinačnim ili ekipnim natjecanjima.

Pravo na dodjelu godišnje novčane nagrade za postignute rezultate na pojedinačnim ili ekipnim natjecanjima na državnim, europskim i svjetskim natjecanjima imaju sportaši s prebivalištem na području Grada Krka.

Pravo na dodjelu novčane nagrade na temelju rješenja HOO-a o kategorizaciji imaju sportaši koji imaju prebivalište na području Grada Krka ili nastupaju za športsku udrugu (klub) s područja Grada Krka.“

Članak 2.

U članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

“Na temelju razvrstavanja sportaša u određenu kategoriju HOO-a, Grad Krk će novčano nagraditi sportaše:

I., II. i III. kategoriju – vrhunski sportaš Hrvatske sa iznosom od 800 kn mjesečne stipendije,

IV. kategoriju - vrsni sportaš Hrvatske sa iznosom od 600 kn mjesečne stipendije,

V. i VI. kategoriju - daroviti sportaši Hrvatske s iznosom od 400 kn mjesečne stipendije.“

Članak 3.

U članku 6. stavak 6. briše se.

Članak 4.

Iza članka 6. dodaje se novi članak 6.a koji glasi:

“Mjesečne stipendije iz članka 5. ove Odluke, na temelju podnesenog zahtjeva sa pripadajućim dokaznicama, isplaćuju se u periodu u kojem kategorizirani sportaš može ostvarivati pravo na naknade, a koji je definiran važećim rješenjem HOO-a, počev od mjeseca u kojem je Grad zaprimio zahtjev sportaša za dodjelu nagrade.

Ukoliko sportaš iz stavka 1. ovog članka, na temelju rješenje HOO-a izgubi status kategoriziranog sportaša, dužan je u roku 15 dana od nastanka promjene o tome obavijestiti Odsjek za društvene djelatnosti Grada Krka.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, obustavlja se daljnja isplata stipendije.

U slučaju da sportaš iz stavka 2. ovog članka ne obavijesti Odsjek o prestanku statusa kategoriziranog sportaša, dužan je vratiti odmah iznos stipendije koji mu je isplaćen nakon dana kojim je prestalo pravo ostvarivanja naknada na temelju rješenja HOO-a.”

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

“Ukoliko sportaš iz članka 2. i članka 5. ove Odluke u tekućoj kalendarskoj godini ostvari rezultat u natjecanju različitog ranga i/ili stekne status kategoriziranog sportaša, može ostvariti samo jednu nagradu koja mu pripada prema ovoj Odluci.

Sportaš može koristiti pravo na novčanu nagradu samo na osnovu jednog rješenja o kategorizaciji koje je povoljnije za njega.“

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 620-04/20-01/01

Ur. broj: 2142/01-02/1-20-5

Krk, 2. studenoga 2020.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2163&mjesto=51500&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr