SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 37. Petak, 6. studenog 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

173.

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Vijeće makedonske nacionalne manjine u Primorsko- goranskoj županiji na 4. sjednici dana 25. lipnja 2020. godine, donijelo je

STATUT

VIJEĆA MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE
U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Vijeće makedonske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Vijeće), zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijela Vijeća, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, te način odlučivanja Vijeća.

2) Statut sadrži i odredbe o: imovini, načinu stjecanja imovine i drugim pitanjima od značaja za Vijeće

3) Temelji osnivanja Vijeća su:

a) članci 3., 14., 15. i 43. Ustava Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustav), u kojima je proklamirano načelo da su sloboda, jednakost i nacionalna ravnopravnost najviše vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, a koje pripadaju građanima Republike Hrvatske neovisno od njihovog nacionalnog, vjerskog ili drugog podrijetla, da su u Republici Hrvatskoj ravnopravni pripadnici svih naroda ili manjina, te da se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite ili zauzimanja za politička, nacionalna, kulturna, socijalna, ekonomska i druga prava i ciljeve;

b) Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), kojim se uz ostalo priznaje pravo na slobodu izražavanja, pravo etničkih i nacionalnih manjina na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja svojih nacionalnih i drugih interesa u skladu s Ustavom i Ustavnim zakonom, te zaštita ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima i uživanja političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih prava;

c) međunarodni akti o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina (Povelja Ujedinjenih naroda, Opća deklaracija o pravima čovjeka; Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima; Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima; Dokumenti OESS: Završni akt Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi, Pariška povelja za Novu Europu i drugi dokumenti OESS koji se odnose na prava čovjeka, naročito Dokument kopenhaškog sastanka KESS o ljudskoj dimenziji i Dokument moskovskog sastanka KESS o ljudskoj dimenziji; Konvencija Vijeća Europe o zaštiti prava čovjeka i osnovnih sloboda, te protokoli uz tu Konvenciju;

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida; Konvencija o pravima djeteta i drugi međunarodni akti koje je Republika Hrvatska preuzela, potpisala ili ih je dužna potpisati kao zemlja članica Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe i drugih međunarodnih organizacija i institucija), a tiču se osnovnih prava i sloboda čovjeka i građanina i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i koji po članku 134. Ustava čine dio pravnog poretka Republike Hrvatske.

Članak 2.

Vijeće je institucija manjinske samouprave Makedonaca osnovana s ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja pripadnika makedonske nacionalne manjine na području Primorsko-goranske županije, te radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Primorsko-goranskoj županiji.

Članak 3.

1) Puni naziv Vijeća na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu glasi:

Vijeće makedonske nacionalne manjine u Primorsko – goranskoj županiji a skraćeni naziv je: VMKNM PGŽ.

2) Uz naziv na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, službeno se koristi naziv Vijeća na makedonskom jeziku i čirilićnom pismu koji glasi:

Совет на македонското национално малцинство за Приморско-горанскa жупанијa, a skraćeni naziv je: СМKНМ ПГЖ .

 

3) Vijeće može koristiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi:

City Council of Macedonian National Minority of Primorje-Gorski Kotar County,

a skraćeni naziv je: CCMKNM of PGKC.

4) Sjedište Vijeća je u Rijeci.

5) Vijeće djelu na području Primorsko-goranske županije.

6) Vijeće predstavlja i zastupa predsjednik, a u njegovoj odsutnosti podpredsjednik Vijeća.

Članak 4.

1) Vijeće je neprofitna pravna osoba.

2) Svojstvo pravne osobe Vijeće stječe upisom u Registar Vijeća nacionalnih manjina koju vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

Članak 5.

Radi usklađivanja ili unapređivanja zajedničkih interesa Vijeće može osnovati koordinacije vijeća nacionalnih manjina ili im pristupati.

Članak 6.

1) Vijeće ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te na makedonskom jeziku i čirilićnom pismu, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Vijeća.

2) Za čuvanje i upotrebu pečata odgovoran je predsjednik Vijeća ili osoba koju on ovlasti.

3) Vijeće, posebnom odlukom, uređuje oblik, broj i način uporabe pečata Vijeća.

Članak 7.

1) Rad Vijeća je javan.

2) Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvještavanjem pripadnika i udruga makedonske nacionalne manjine te obavješćivanjem javnosti putem priopćenja u medijima (tisku, radiju i televiziji).

3) Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.

4) Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Vijeće.

Vijeće po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i slično) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

Službena uporaba znamenja i simbola makedonske nacionalne manjine

Članak 8.

1) Vijeće koristi znamenja i simbole te obilježava praznike makedonske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

2) Zastavu nacionalne manjine može isticati Vijeće na poslovnoj zgradi u kojoj ima sjedište i to u svečanim i drugim prigodama važnim za nacionalnu manjinu i u dane žalosti u Republici Makedoniji, kada se zastava vije na pola koplja.

Vijeće može isticati i zastavu Primorsko-goranske županije u svečanim i drugim prigodama važnim za Primorsko-goransku županiju i makedonsku nacionalnu manjinu.

3) U svečanim prigodama važnim za makedonsku nacionalnu manjinu, može se izvoditi makedonska himna. Prije izvođenja makedonske himne, obavezno se izvodi himna Republike Hrvatske.

II. CILJEVI I DJELOKRUG RADA VIJEĆA

Članak 9.

1) Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika makedonske nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

2) U sklopu toga, Vijeće djeluje na:

1. afirmiranju i ostvarivanju nacionalnih, kulturnih, obrazovnih, socijalnih, ekonomskih i drugih prava i sloboda pripadnika makedonske nacionalne manjine u zajednici u kojoj djeluje Vijeće;

2. zaštiti i unapređenju nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Makedonaca;

3. ravnopravnom sudjelovanju makedonske manjine u javnom životu lokalne zajednice;

4. stvaranje uvjeta za rad postojećih i osnivanje i razvoj novih organizacija i institucija od interesa za Makedonce na području djelovanja Vijeća;

5. razvijanju suradnje unutar makedonske nacionalne zajednice, suradnji makedonske nacionalne zajednice i ostalih naroda odnosno nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, te suradnji makedonskih nacionalnih organizacija i institucija s drugim nacionalnim organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj;

6. suradnji i razvijanju odnosa s Makedoncima izvan Republike Hrvatske.

Članak 10.

U ostvarivanju svojih ciljeva Vijeće surađuje s državnim tijelima Republike Hrvatske, s tijelima Primorsko-goranske županije, te vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama, kao i međunarodnim institucijama i u vezi s tim provodi sljedeće djelatnosti:

1. predlaže tijelima Primorsko-goranske županije mjere za unaprjeđivanje položaja makedonske nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za makedonsku nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;

2. ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima Primorsko-goranske županije;

3. prima obavijesti o svakom pitanju o kojem će raspravljati radna tijela Primorsko-goranske županije, a tiče se položaja makedonske nacionalne manjine;

4. daje mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja;

5. daje mišljenja i prijedloge, te poduzima aktivnosti u svezi unaprjeđenjem rada kulturnih udruga i ustanova Makedonaca u Primorsko-goranskoj županiji

6. organizirati razna savjetovanja, simpozije i dogovore s temom o nacionalnim manjinama;

7. provoditi druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu s programom rada Vijeća

Članak 11.

1) Vijeće ima sljedeća prava i dužnosti:

a) donosi i tumači Statut,

b) donosi i tumači Poslovnik,

c) donosi Program rada,

d) donosi Financijski plan,

e) donosi Završni račun,

f) donosi odluku o pristupanju i istupanju iz koordinacija vijeća nacionalnih manjina osnovanih sukladno članku 33. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina,

g) donosi odluku o suradnji s vijećima i predstavnicima makedonske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj,

h) donosi odluku o suradnji s vijećima drugih nacionalnih manjina, nevladinim organizacijama i drugim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu,

i) bira i razrješava predsjednika,

j) bira i razrješava zamjenika predsjednika,

k) imenuje i razrješava, na prijedlog predsjednika, predsjednike radnih tijela,

l) predlaže članove Savjeta za nacionalne manjine iz reda članova vijeća nacionalnih manjina,

m) razmatra i usvaja izvještaje tijela koje bira i imenuje,

n) odlučuje o pravu predstavljanja i zastupanja Vijeća,

o) odlučuje o priznanjima i nagradama,

p) obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno zakonu i ovome Statutu.

2) Pravo predlaganja akata i odluka iz nadležnosti Vijeća ima svaki vijećnik.

III. VIJEĆE

III.1: SASTAV, IZBOR I NADLEŽNOST

Članak 12.

1) Vijeće čini 25 članova pripadnika nacionalne manjine.

2) Članove Vijeća biraju neposredno, tajnim glasovanjem pripadnici makedonske nacionalne manjine koji žive na području Primorsko-goranske županije.

3) Mandat članova Vijeća traje četiri godine.

4) Mandat članova počinje danom konstituiranja vijeća nacionalnih manjina i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama.

5) Kandidate za vijećnike mogu predlagati udruge makedonske nacionalne manjine ili najmanje 50 pripadnika makedonske nacionalne manjine s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije.

Na postupak i izbor članova Vijeća odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 25/19).

Članak 13.

1) Prava i dužnosti članova Vijeća su:

a) da biraju i budu birani u tijela Vijeća;

b) sudjelovati u radu sjednica Vijeća i na njima raspravljati i glasovati;

c) sudjelovati u izvršavanju ciljeva Vijeća i doprinositi ostvarivanju njegovih djelatnosti;

d) aktivno sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća u obliku rasprave i glasovanja;

e) informirati Vijeće o problemima i potrebama makedonske nacionalne manjine;

f) biti obaviješteni o radu Vijeća;

g) pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća; propisa i zakona Republike Hrvatske;

h) čuvati podatke koje sazna u obavljanju vijećničke dužnosti a koji nose oznaku tajnosti,

i) čuvati i podizati ugled Vijeća, te zastupati ciljeve i ideje vijeća u javnosti i vlastitom okružju.

2) Vijećnik može imati i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama ovoga Statuta ili drugim aktima Vijeća.

Članak 14.

1) Članu vijeća prestaje mandat u sljedećim slučajevima:

a) ako u istoj jedinici bude izabran za općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana ili njegova zamjenika koji je izabran zajedno s njim, danom stupanja na izabranu dužnost

b) ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak

c) ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke

d) ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude

e) ako mu prestane prebivalište na području jedinice, danom prestanka prebivališta

f) ako se kao pripadnik nacionalne manjine briše iz evidencije popisa birača na području za koje je izabran, sukladno odredbama posebnog zakona

g) ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo

h) smrću.

2) Pisana ostavka člana Vijeća iz stavka 1. točke 2. ovoga članka treba biti ovjerena kod javnog bilježnika te u roku od osam dana od ovjere podnesena predsjedniku Vijeća i bez odgode dostavljena nadležnoj službi u Primorsko-goranskoj županiji.

Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 2. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.

III.2. RAD VIJEĆA

Članak 15.

1) Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom članovima najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja sjednice.

2) Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

3) Izuzetno od stavka 1. ovog članka, u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici telefonskim ili elektroničkim putem.

4) Ukoliko sjednici ne pristupi većina svih članova Vijeća, predsjednik saziva novu sjednicu Vijeća u roku od 7 (sedam) dana osim u iznimnim slučajevima vezanim uz odluku viših institucija Republike Hrvatske.

Članak 16.

1) O sjednicama Vijeća i njegovih radnih tijela vodi se zapisnik.

2) Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća te donesenim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća.

3) Zapisnik obvezno potpisuje predsjednik Vijeća ili osoba koja je na sjednici predsjedavala te zapisničar.

Za vođenje i čuvanje zapisnika i druge odgovarajuće dokumentacije iz djelokruga Vijeća (o financijskom poslovanju i drugo) odgovoran je predsjednik Vijeća ili osoba koju je predsjednik ovlastio.

Članak 17.

1) Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca osim u iznimnim slučajevima vezanim uz odluku viših institucija Republike Hrvatske.

2) Najmanje 2/3 (dvije trećine) članova vijeća ima pravo pisanim putem od predsjednika Vijeća zahtijevati sazivanje sjednice.

3) Ukoliko predsjednik Vijeća iz neopravdanih razloga ne želi sazvati sjednicu Vijeća, sjednicu može sazvati 2/3 (dvije trećine) svih članova Vijeća, koji u odluci o sazivanju određuju ime osobe koja će u njihovo ime sazvati sjednicu.

4) Odluka o sazivanju sjednice od strane članova Vijeća mora biti obrazložena i priložena pozivu za sjednicu.

5) Sjednici Vijeća, koju su sazvali članovi Vijeća, predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova.

Članak 18.

1) Predsjednik će sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća u roku od 30 dana od dana kada to zatraži natpolovična većina vijećnika.

2) Takav zahtjev za izvanrednom sjednicom dostavlja se predsjedniku pismenim putem, a sadrži obrazloženje zahtjeva za sazivanjem izvanredne sjednice, prijedlog dnevnog reda, materijale za pojedine točke dnevnog reda i potpise predlagača.

3) Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku i s dnevnim redom koji je određen u zahtjevu za sazivanje, sjednicu će sazvati vijećnik ovlašten od svih podnositelja zahtjeva.

Članak 19.

1) Vijeće donosi:

1. Statut

2. Program rada

3. Financijski plan

4. Završni račun

5. Poslovnik

6. bira i razrješava predsjednika,

7. bira i razrješava zamjenika predsjednika,

8. bira i razrješava, na prijedlog predsjednika, kandidate za radna tijela Vijeća,

9. odlučuje o udruživanju s drugim Vijećima odnosno formiranje koordinacije vijeća nacionalnih manjina

10. odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća utvrđenim Statutom

11. obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno zakonu i ovome Statutu.

2) Pravo predlaganja akata i odluka iz nadležnosti Vijeća ima svaki vijećnik.

Članak 20.

1) Vijeće može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici prisutna natpolovična većina članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

2) Iznimno, Statut, poslovnik, program rada, financijski plan i završni račun Vijeće donosi većinom glasova svih vijećnika.

3) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim u slučajevima izbora ili razrješenja predsjednika i zamjenika predsjednika ili kada tajno glasovanje zatraži predsjednik ili 1/3 vijećnika.

III.3. TIJELA VIJEĆA

Članak 21.

1) Tijela Vijeća su:

a) predsjednik,

b) zamjenik predsjednika,

2) Vijeće može posebnom odlukom osnovati i druga radna tijela odnosno komisije.

3) Radna tijela Vijeća odnosno komisije za svoj rad odgovaraju predsjedniku i Vijeću.

Članak 22.

1) Vijeće ima predsjednika.

2) Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit rad Vijeća.

3) Prijedlog za izbor predsjednika Vijeća može dati najmanje 1/6 (jedna šestina) članova Vijeća.

4) Predsjednik Vijeća bira se tajnim glasovanjem većinom glasova svih članova Vijeća.

5) Predsjednik Vijeća ovlašten je nakon prestanka mandata, do konstituiranja vijeća u novom mandatu, obavljati samo one poslove koji su nužni za redovito poslovanje odnosno funkcioniranje.

6) Predsjednik za svoj rad odgovara Vijeću.

Članak 23.

1) Predsjednik Vijeća:

1. predstavlja i zastupa Vijeće,

2. saziva i predsjeda sjednicama Vijeća,

3. predlaže dnevni red sjednice Vijeća,

4. brine o postupku donošenja općih i drugih akata Vijeća,

5. usklađuje suradnju s vijećima drugih nacionalnih manjina na području djelovanja Vijeća,

6. potpisuje opće i druge akte koje donosi Vijeće,

7. potpisuje financijske dokumente i nalogodavac je financijskog plana Vijeća,

8. odobrava, vodeći računa o raspoloživim sredstvima, putovanja vijećnika u funkciji predstavljanja Vijeća u zemlji i inozemstvu,

9. podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Vijeća,

10. brine o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti vijećnika,

11. brine o javnosti rada Vijeća,

12. brine o vođenju dokumentacije o radu i čuvanju arhive Vijeća,

13. obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Vijeća.

2) Za vrijeme odsutnosti i spriječenosti, predsjednika Vijeća zamjenjuje zamjenik predsjednika Vijeća.

Članak 24.

1) Postupak za opoziv, razrješenje predsjednika Vijeća može zatražiti 1/3 (jedna trećina) članova Vijeća, a odluka je punovažna ako za nju glasa većina svih članova Vijeća.

2) Kada Vijeće razriješi predsjednika do izbora novog poslove vodi zamjenik.

3) Vijeće je dužno izabrati predsjednika u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.

Članak 25.

1) Zamjenik predsjednika Vijeća bira se i razrješava dužnosti na način kao i predsjednik Vijeća.

2) Zamjenik predsjednika Vijeća:

1. zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti

2. pomaže predsjedniku u pripremanju i vođenju sjednica Vijeća

3. koordinira rad odbora

4. obavlja i druge poslove po ovlaštenju predsjednika.

Članak 26.

1) Vijeće može izabrati Predsjedništvo Vijeća.

2) Predsjedništvo je izvršno tijelo Vijeća.

3) Predsjedništvo čine predsjednik i još 4 člana iz redova vijećnika, u pravilu predsjednici radnih tijela Vijeća.

4) Predsjednik Vijeća po funkciji je i predsjednik Predsjedništva.

5) Predsjedništvo za svoj rad odgovara Vijeću.

6) Predsjedništvo ima prava i dužnosti:

1. koordinira pripreme sjednica Vijeća,

2. razmatra sva pitanja iz nadležnosti Vijeća te priprema i predlaže Vijeću akte i odluke iz njegove nadležnosti,

3. prati i usmjerava rad stalnih i privremenih radnih tijela Vijeća i daje prijedloge za unapređenje njihovog rada, te koordinira aktivnosti na kojima djeluje dva ili više radnih tijela,

4. koordinira realizaciju odluka Vijeća.

7) Predsjedništvo obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili drugim aktima Vijeća.

8) Za obavljanje stručnih, administrativnih, materijalno-financijskih, tehničkih i drugih poslova za svoje potrebe Vijeće može na prijedlog Predsjedništva izabrati tajnika Vijeća.

Članak 27.

1) Članovi Vijeća nacionalne manjine svoje dužnosti obavljaju na dragovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara.

2) Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu, za mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri, i do visine koju odobri ministar nadležan za opću upravu.

IV. IMOVINA I SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA

Članak 28.

1) Vijeće raspolaže svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

2) Za svoje obveze Vijeće odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

3) Imovinu Vijeća čine nekretnine i pokretnine.

4) Imovina Vijeća mora biti evidentirana u poslovnim knjigama sukladno važećim propisima za to područje.

Članak 29.

1) Sredstva za rad Vijeća, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za potrebe Vijeća, osigurava Primorsko-goranska županija.

2) Sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programima rada Vijeća mogu se osigurati Proračunom Primorsko-goranske županije, kao i u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 30.

1) Osim sredstava iz članka 29. ovog Statuta, materijalna i financijska sredstva za rad Vijeća osiguravaju se i iz slijedećih izvora:

1. kulturnih manifestacija

2. dotacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske,

3. dotacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave, sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija i institucija,

4. donacija,

5. poklona,

6. nasljedstva,

7. vlastitih prihoda,

8. ostalih prihoda u skladu sa zakonom.

2) Sredstva koja Vijeće ostvari na način iz stavka 1) ovoga članka mogu se koristiti samo za djelatnosti i poslove od značaja za makedonsku nacionalnu manjinu, utvrđene programom rada Vijeća.

Članak 31.

1) Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

2) Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

3) Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Članak 32.

1) Financijsko poslovanje Vijeća mora biti evidentirano u poslovnim knjigama i vođeno po za to važećim propisima koji uređuju poslovanje neprofitnih organizacija.

2) Vijeće ima žiro-račun, a može imati i devizni račun.

3) Vijeće svojom odlukom određuje osobe ovlaštene za materijalno i financijsko poslovanje i osobe ovlaštene za odobravanje i potpisivanje dokumentacije platnog prometa ako ovim Statutom ili drugim aktima nije drugačije određeno.

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 33.

1) Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

2) Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.

3) Sva pitanja koja nisu uređena Statutom mogu se urediti Poslovnikom Vijeća.

VI. RADNA TIJELA VIJEĆA:

Članak 34.

Za pojedina pitanja iz nadležnosti Vijeća, Vijeće može osnovati svoja stalna ili povremena radna tijela.

Radna tijela iz stavka 1. ovog članka razmatraju odgovarajuća pitanja iz nadležnosti Vijeća, utvrđuju odgovarajuće prijedloge za Vijeće, odnosno poduzimaju druge korisne radnje i mjere u skladu sa svojom nadležnošću.

Članak 35.

Stalna radna tijela (odbori) imaju predsjednika i 4 člana, koje bira Vijeće i to predsjednika i dva člana iz reda članova Vijeća, a ostale članove iz grupe drugih građana makedonske ili nemakedonske nacionalnosti.

Mandat predsjednika i članova odbora traje 4 godine, ali u pojedinim slučajevima Vijeće može pojedinog predsjednika i člana odbora opozvati i razriješiti i prije isteka mandata ako za to postoje opravdani razlozi.

Članak 36.

Radna tijeka prate rad županijskih tijela u pitanjima koja se tiču položaja nacionalnih manjina te predlaže Vijeću poduzimanje odgovarajućih mjera.

VII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 37.

1) Jedinstveni tekst ovoga Statuta donosi se i primjenjuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu kao i na makedonskom jeziku i čirilićnom pismu.

2) U slučaju različitog tumačenja u pravnom prometu odredbi na hrvatskom odnosno makedonskom jeziku, primijeniti će se odredba napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 38.

1) Statut, financijski plan i završni račun Vijeća objavljuju se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

2) Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Predsjednica Vijeća
makedonske nacionalne manjine
u Primorsko–goranskoj županiji

dr. sc. Danijela Štanfel, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2163&mjesto=00001&odluka=173
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr