SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
OPĆINA MATULJI

41.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13, 65/17 i 4/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« 26/09, 38/09, 08/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 20. listopada 2020. godine donosi

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA

korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na
području Općine Matulji u 2020. godini

Članak 1.

U članku 1. stavku 2. Programa korištenja sredstava naknade zazadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji u 2020.godini (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/19) iznos od “40.000 kuna” zamijenjuje se iznosom “85.000 kuna”.

Članak 2.

U Programu korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji u 2020.godini članak 2.stavak 2. mijenja se i glasi

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utrošiti će se za troškove izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji koji su planirani Proračunom Općine Matulji za 2020.godinu u okviru Razdjela 2; Glave 2002: Jedinstveni upravni odjel; Program: Prostorno planiranje; Projekt: K20081-Prostorni planovi.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/20-01/0022

URBROJ: 2156-04-01-01-20-3

Matulji, 20. listopada 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, dipl. bacc. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr