SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
GRAD CRES

45.

Na temelju članka 35. i 391. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 29. Statuta Grada Cresa (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13, 05/18, 25/18, 22/20) i članka 2. i 7. Odluke o gospodarenju nekretninama (Službene novine Primorsko – goranske županije br. 38/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 27. listopada 2020. godine, donijelo je

Zaključak

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Grada Cresa

I.

Utvrđuje se da postoji interes Grada Cresa za prodaju nekretnina u naselju Cres:

1. upisane u k.o. Cres oznake č.zem. 3593/1 ukupne površine 591 m2 (zemljišnoknjižna površina), u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište, stambene namjene (Šetalište 20. travnja), od koje će se prodavati 15/48 suvlasničkog dijela površine 184,68 m2.

2. - oznake zk.č.br. 4607/2 (k.č.br. 4046/45 k.o. Cres-Grad) u 2076/2160 dijela k.o. Cres od čega će predmet prodaje biti 23/2160 suvlasničkog dijela površine 22,43 m2

- oznake zk.č.br. 4607/6 (k.č.br. 4046/46 k.o. Cres-Grad) u 673/723 dijela k.o. Cres od čega će predmet prodaje biti 100/723 suvlasničkog dijela površine 99,44 m2

- oznake zk.č.br. 4607/53 (k.č.br. 4045/1 k.o. Cres-Grad) u 255/434 dijela k.o. Cres od čega će predmet prodaje biti 109/434 suvlasničkog dijela površine 111,51 m2

Navedene čestice u naravi predstavljaju građevinsko zemljište stambene namjene u predjelu Grabar.

3. oznake zk.č.br. 273/1 ZGR (k.č. 2184 k.o. Cres-grad) koja se sastoji od dva stana (stan br. 1 u prizemlju površine 23,41 m2 te stan br. 2. na prvom i drugom katu površine 43,28 m2 u 1 dijela. Navedena zgradna čestice u naravi predstavlja kuću u zoni mješovite namjene u staroj gradskoj jezgri.

4. oznaka č. zem. 390/2 – 405 m2, 392/7 – 1159 m2, 392/2 – 280 m2 i 392/9 – 63 m2 (nastala cijepanjem č. zem. 392/3), k.o. Cres, u naravi su neizgrađena građevinska zemljišta unutar građevinskog područja naselja Cres – NA7, stambene namjene (S), s uknjiženim pravom vlasništva u cijelosti u korist Grada Cresa.

II.

1. Nekretnine iz točke 2. st. 1. čl. 1. prodavat će se isključivo zajedno.

2. Nekretnine iz točke 3. st. 1. čl. 1. prodavat će se isključivo zajedno.

3. Nekretnine iz točke 4. st. 1. čl. 1. prodavat će se isključivo zajedno.

III.

1. Početna kupoprodajna cijena za nekretninu iz. točke 1. st.1. čl. 1. utvrđuje se u iznosu od 207.910,90 kn.

2. Početna kupoprodajna cijena za nekretnine iz. točke 2. st.1. čl. 1. utvrđuje se u iznosu od 223.623,04 kn.

3. Početna kupoprodajna cijena za nekretnine iz. točke 3. st.1. čl. 1. utvrđuje se u iznosu od 270.000,00 kn.

4. Početna kupoprodajna cijena za nekretnine iz. točke 4. st.1. čl. 1. utvrđuje se u iznosu od 2.141.900,00 kn.

IV.

Kupce se obvezuje da samostalno i o vlastitom trošku kupljene nekretnine privede namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja, izvrše usklađenje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja nekretnina sa stanjem u naravi, te izvrši eventualno izmještanje instalacija i / ili priključaka koji se mogu nalaziti na nekretninama, sve bez prava da od prodavatelja traži naknadu troškova u vezi s navedenim.

V.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Cresa na raspisivanje i provedbu postupka javnog natječaja za prodaju nekretnina.

VI.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko–goranske županije“.

Klasa: 943-01/20-1/18

Ur. broj: 2213/02-03-03/2-20-10

Cres, 27. listopada 2020.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr