SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

171.

Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko-goranske županije, temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. točka 11. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 23. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19), te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, dana 20. listopada 2020. godine, donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
redu Upravnog odjela za zdravstvo

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo KLASA: 023-01/20-01/7, URBROJ: 2170/1-06-02/2-20-2 od 21. siječnja 2020. godine - u daljnjem tekstu: Pravilnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/20), stavak 1. članka 6. mijenja se i glasi:

U Upravnom odjelu se sistematizira 10 radnih mjesta sa 11 izvršitelja.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, u Pododsjeku za zdravstvenu zaštitu briše se radno mjesto pod rednim brojem 5. „SAVJETNIK ZA ZDRAVSTVO II“.

Članak 3.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, u Pododsjeku za ekonomske poslove i projekte, iza radnog mjesta pod rednim brojem 9. dodaje se radno mjesto pod rednim brojem 10. „SAVJETNIK ZA EKONOMSKE POSLOVE II“.

Radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 10. „VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EKONOMSKE POSLOVE“, sada postaje radno mjesto pod rednim brojem 11.

Članak 4.

Sistematizacija radnog mjesta utvrđena u članku 3. stavku 1. ovog Pravilnika, s nazivom i opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima za raspored na radno mjesto, nalazi se u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 023-01/20-01/7

Ur. broj: 2170/1-06-02/3-20-10

Rijeka, 20. listopada 2020.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2162&mjesto=00001&odluka=171
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr