SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

168.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 28. točke 2. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20), članka 52. stavka 1. podstavka 1. i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), a u svezi s uputom Ministarstva uprave Republike Hrvatske (KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1) od 13. ožujka 2020.g., Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednice održanoj 29. listopada 2020. godine donijela je

PRAVILA

o dopuni Pravila sazivanja i održavanja sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske županije elektronskim putem u izvanrednim situacijama

Članak 1.

U Pravilima sazivanja i održavanja sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske županije elektronskim putem u izvanrednim situacijama („Službene novine“ broj 7/20), u članku 1. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

„Ukoliko se u vremenu iz članka 1. stavka 2. ovih Pravila sjednice Skupštine sazivaju i održavaju po pravilima propisanim Poslovnikom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, tada se, u pogledu glasovanja člana Skupštine koji se zbog epidemije koronavirusa nalazi u samoizolaciji, primjenjuju odredbe članka 12. ovih Pravila kojima je propisano da se član Skupštine izjašnjava putem e-maila.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka član Skupštine mora predsjedniku Skupštine dostaviti dokaz da se zbog epidemije koronavirusa nalazi u samoizolaciji.“

Članak 2.

Ova dopuna Pravila stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“

Klasa: 021-04/20-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-37

Rijeka, 29. listopada 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2162&mjesto=00001&odluka=168
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr