SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

164.

Na temelju članka 123. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst), uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 612-07/16-16/213, URBROJ: 517-05-2-1-20-9 od 16. srpnja 2020. i Ministarstva poljoprivrede KLASA: 321-01/20-01/89, URBROJ: 525-11/0587-20-5 od 16. srpnja 2020., Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine, donijela je

ODLUKU

o proglašenju „Japlenškog vrha“ zaštićenim
područjem u kategoriji park-šuma

Članak 1.

Ovom Odlukom „Japlenški vrh“ proglašava se zaštićenim područjem u kategoriji park-šuma.

Članak 2.

Park-šuma „Japlenški vrh“ nalazi se na području katastarske općine Delnice, a obuhvaća katastarske čestice broj 1395/1, 4179/1 i 4187/1.

Članak 3.

Granice park-šume „Japlenški vrh“ i njihov položaj u prostoru utvrđeni su geodetskom podlogom (Hrvatske šume d.o.o., Delnice, lipanj 2019.) iz Priloga 1. ove Odluke koja se u tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode čuva u analognom i digitalnom obliku. U digitalnom obliku obuhvat park-šume „Japlenški vrh“ čuva se kao sloj geografskog informacijskog sustava i javno je dostupan putem mrežnog portala informacijskog sustava zaštite prirode kojeg vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

Upis posebnog pravnog režima (park-šuma) u katastar i zemljišne knjige temelji se na geodetskoj podlozi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Prilog 1. iz članka 3. ove Odluke čini njezin sastavni dio, ali se ne objavljuje u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i „Narodnim novinama“.

Članak 5.

Na zaštićeno područje Park-šuma „Japlenški vrh“ primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prirode i drugi propisi koji se odnose na zaštićene dijelove prirode.

Na zaštićenom području nisu dopušteni zahvati ni radnje kojima bi se mogla promijeniti ili narušiti obilježja ili vrijednosti zbog kojih je zaštićen.

Članak 6.

Zaštićenim područjem Park-šuma „Japlenški vrh“ upravlja Javna ustanova „Priroda“, Grivica 4, Rijeka, ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

Park-šuma „Japlenški vrh“ upisuje se u Upisnik zaštićenih područja koji vodi ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode.

Članak 8.

Kartografski prikaz zaštićenog područja Park-šume „Japlenški vrh“ u analognom i digitalnom obliku čuva se u Primorsko-goranskoj županiji.

Jedan primjerak Odluke i kartografski prikaz dostavlja se ministarstvu nadležnom za zaštitu prirode.

Članak 9.

Ova Odluka dostavlja se Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Rijeka, Odjelu za katastar nekretnina Delnice radi evidentiranja posebnog pravnog režima u katastru, a koji nakon evidentiranja posebnog režima dostavlja Općinskom sudu u Rijeci Zemljišnoknjižnom odjelu u Delnicama popis čestica radi upisa zabilježbe posebnog pravnog režima u zemljišnim knjigama.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje Zavoda za zaštitu prirode Narodne Republike Hrvatske broj 137/1-1961 od 21. rujna 1961. godine kojim se utvrđuje da šuma „Japlenški vrh“ ima svojstvo zaštićenog objekta prirode kao park-šuma.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objavit će se i u „Narodnim novinama“.

Klasa: 021-04/20-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-27

Rijeka, 29. listopada 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2162&mjesto=00001&odluka=164
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr