SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

163.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), na temelju članka 16. stavak 12. točka 4. i članka 62. stavak 5. točka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 33. sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Plava terasa
s dijelom plaže u Njivicama, Općina Omišalj.

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Plava terasa s dijelom plaže u Njivicama, Općina Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/19 – dalje u tekstu: Odluka) u članku 3. stavak 3. alineja 1. riječ „dvije“ zamjenjuje se riječju „tri“.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru, trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o., Primorska cesta 30, Njivice, OIB: 86096345385, ponuditi sklapanje Dodatka ugovoru broj P010/07/2019 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Plava terasa s dijelom plaže u Njivicama, Općina Omišalj (dalje u tekstu: Dodatak ugovoru).

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka ugovoru.

Za Davatelja koncesije Dodatak ugovoru potpisuje Župan.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2019. godine donijela je Odluku temeljem koje je dana 20. prosinca 2019. godine sklopljen Ugovor broj P010/07/2019 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Plava terasa s dijelom plaže u Njivicama, Općina Omišalj na razdoblje od 20 godina – dalje u tekstu: Ugovor.

Koncesionar trgovačko društvo Hoteli Njivice d.o.o., Primorska cesta 30, Njivice, OIB: 86096345385 podnio je Davatelju koncesije Zahtjev za izmjenu Odluke i Ugovora koji obrazlaže izvanrednom okolnošću nastalom uslijed pandemije bolesti Covid-19.

Koncesionar moli Davatelja koncesije da se izmjeni Odluka i Ugovor, te predlaže produljenje ugovorenog roka obveze ulaganja u pomorsko dobro za dodatnu jednu godinu.

Davatelj koncesije analizirao je Zahtjev Koncesionara i utvrdio da:

·  predmet koncesije se ne mijenja, te će se i dalje obavljati ugostiteljske i sportsko-rekreacijska djelatnosti,

·  potreba za izmjenom nastala je nakon sklapanja Ugovora o koncesiji i to uzrokovano pandemijom bolesti Covid-19,

·  vrijednost izmjene koncesije ne premašuje 50% vrijednosti sadašnje koncesije, odnosno vrijednost koncesije se ne mijenja.

Primjenom odredbi članka 62. stavka 5. točka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17), proizlazi da Davatelj koncesije ne mora pokretati novi postupak davanja koncesije nego može sklopiti Dodatak ugovoru obzirom da je udovoljeno prethodno navedenim uvjetima.

Dana 17. rujna 2020. godine Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci dalo je pozitivno mišljenje na Zahtjev za izmjenom Odluke.

Budući se ne mijenja predmet koncesije, niti se ne mijenja procijenjena vrijednost koncesije, a potreba za izmjenom nastala je nakon sklapanja Ugovora razvidno je da su kumulativno ispunjeni svi uvjeti za primjenu odredbi članka 62. stavka 5. točka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17), te proizlazi da Davatelj koncesije ne mora pokretati novi postupak davanja koncesije nego može sklopiti dodatak ugovoru o koncesiji po stupanju na snagu ove Odluke, pa je odlučeno kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti Žalba u roku od 15 dana od njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

Klasa: 021-04/20-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-25

Rijeka, 29. listopada 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2162&mjesto=00001&odluka=163
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr