SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 35. Ponedjeljak, 19. listopada 2020.
GRAD KRK

65.

Na temelju odredbe članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/ 07, 94/13 i 98/19), članka 50. Statuta predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić »Katarina Frankopan«, te članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. listopada 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o imenovanju ravnateljice predškolske ustanove
Grad Krk, Dječji vrtić »Katarina Frankopan«

I.

IRENA ŽIC-ORLIĆ iz Punta, Krčka 59 imenuje se za ravnateljicu predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić »Katarina Frankopan«, na vrijeme od 4 godine.

Mandat ravnateljice traje četiri (4) godine, a započinje od 20. prosinca 2020. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O b r a z l o ž e nj e:

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), te članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine«, broj 10/97, 107/97, 94/13 i 98/19) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića, Upravno vijeće predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić »Katarina Frankopan« donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice dana 8. rujna 2020. godine, a natječaj je objavljen u »Narodnim novinama« br.101/20 od 11. rujna 2020. godine, te na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Ustanove.

U otvorenom roku za dostavu prijava na Natječaj, prispjele su prijave od dva (2) kandidata i to: Irene Žic-Orlić, stručne prvostupnice predškolskog odgoja i Raula Jereba, odgojitelja predškolske djece. Upravno vijeće je utvrdilo da su obje pristigle prijave pravovremene i ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja.

Nakon razmatranja cjelokupne dokumentacije i obavljenih razgovora s kandidatima, Upravno vijeće Dječjeg vrtića je na sjednici održanoj 29. rujna 2020. godine, natpolovičnom većinom (šest glasova za i jedan glas protiv) utvrdilo prijedlog odluke da se za ravnateljicu predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić »Katarina Frankopan«, imenuje Irena Žic - Orlić.

Na Kolegiju gradonačelnika održanom 5. listopada 2020. godine, podržan je Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić »Katarina Frankopan, te se isti Prijedlog sukladno odredbama uvodnih propisa upućuje Gradskom Vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i donošenja.

Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić »Katarina Frankopan« podržan je na sjednici Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 12. listopada 2020. godine što se potvrđuje priloženim Zapisnikom sjednice Odbora, ali nije predmet objave.

Slijedom navedenog, na temelju članka 37. stavka 3. i 5. uvodnog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.

Klasa: 025-02/20-01/15

Ur. broj: 2142/01-01-20-5

Krk, 15. listopada 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2161&mjesto=51500&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr