SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 35. Ponedjeljak, 19. listopada 2020.
GRAD KRK

61.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama («Narodne novine» broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko- goranske županije» broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. listopada 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra na z.č. 3605/3 u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku , upisana u z.k.ul. Popis I k.o. Poljica, kao javno dobro - putevi, te u katastru nekretnina kao dvorište površine 8 m2.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik grada Krka da podnese prijedlog Općinskom sudu u Crikvenici, Stalnoj službi u Krku, kao nadležnom zemljišnoknjižnom sudu, da na temelju članka 103. stavak 3. Zakona o cestama, provede ovu Odluku u zemljišnoj knjizi na način da se na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvrši brisanje upisa: javno dobro – putevi, te da se izvrši upis prava vlasništva na ime i za korist:

Grada Krka (OIB: 12405095116) sa sjedištem u Krku, Trg bana Josipa Jelačića 2.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

Klasa: 944-05/20-01/27

Ur. broj: 2142/01-01-20-4

Krk, 15. listopada 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2161&mjesto=51500&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr