SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 34. Utorak, 13. listopada 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

31.

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 i 5/20) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 36. sjednici održanoj dana 8. listopada 2020. godine donosi

ODLUKU

o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja centra Klenovice

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice (Sl. novine PGŽ br. 21/98, 18/03, 10/08, 14/08 i 21/12) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

II. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Razlozi za izradu Plana su promjene uvjeta gradnje u obuhvatu Plana, promjena namjene te usklađivanje sa odredbama Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 55/06, 23/10, 36/10, 1/13-pročišćeni tekst, 19/13, 13/14, 16/14, 41/15, 18/17 i 32/17) u dijelu koji se odnosi na sustav odvodnje otpadnih voda.

Područje obuhvata Plana čini područje dijela naselja Klenovica.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 55/06, 23/10, 36/10, 1/13-pročišćeni tekst, 19/13, 13/14, 16/14, 41/15, 18/17 i 32/17)

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Područje obuhvata Plana predstavlja dio građevinskog područja naselja Klenovica na kojem je po odredbama Plana planirana gradnja višestambenih objekata i na kojem je započeta gradnja pristupne prometnice u svrhu stvaranja uvjeta za dobivanje građevnih dozvola za gradnju višestambenih objekata, poslovnog objekta i objekta ugostiteljsko-turističke namjene - vrste hotel.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Planom će se izmijeniti uvjeti i mogućnosti za realizaciju planirane namjene, odnosno uskladiti uvjeti za sustav odvodnje otpadnih voda na način da će se izvršiti usklađivanje sa odredbama Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, te će se za objekte koji imaju više od 10 ES moći ugrađivati vlastiti uređaji za biološko pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, a prije završetka izgradnje i stavljanja u uporabu javnog sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda, odnosno mogućnosti priključenja na taj sustav.

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA, SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI
ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana nije utvrđena potreba izrade sektorskih strategija, planova i studija. U izradi Plana će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN br. 136/15), u suradnji s nositeljem izrade - Upravnim odjelom za komunalni sustav i prostorno planiranje.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Plana, tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:

  • Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb;
  • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;
  • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka;
  • Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta 7 (objekt 8), 10000 Zagreb;
  • Ministarstvo državne imovine, Dežmanova 10, 10000 Zagreb;
  • Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka;
  • MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka;
  • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb;
  • Hrvatske vode d.o.o., VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka;
  • VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 10 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 14.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- I faza: izrada preliminarne koncepcije - u roku od najviše 30 dana od zaprimanja posljednjeg očitovanja na Odluku o izradi Plana,

- II. faza - izrada Nacrta Prijedloga plana, utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu - u roku od najviše 30 dana od prezentacije preliminarne koncepcije,

- III. faza - izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 10 dana od završetka javne rasprave,

- IV. faza - izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 10 dana od usvajanja Izvješća o javnoj raspravi od strane gradonačelnika,

- V. faza - izrada konačnog prijedloga Plana u roku od najviše 10 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga,

- VI. faza - dostavljanje završnih elaborata Plana u ugovorenom broju primjeraka u roku od 10 dana računajući od dana donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 15.

Izradu Plana financirat će MBM TRADE d.o.o. vlasnik zemljišta u obuhvatu Plana.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Sve poslove oko obavješćivanja javnosti, objave javne rasprave, provođenja javnog izlaganja, vođenja službenih evidencija obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Javna rasprava o prijedlogu Plana provodit će se u trajanju od osam (8) dana.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 350-02/20-20/4

URBROJ:2107/02-01-20-2

Novi Vinodolski, 8. listopadA 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2160&mjesto=51250&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr