SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 33. Petak, 2. listopada 2020.
OPĆINA PUNAT

60.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i odredbe članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat, na 32. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi

ODLUKU

o izradi III. izmjena i dopuna UPU 3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat

I. UVOD

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi III. izmjena i dopuna UPU3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat (u nastavku: Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna UPU3).

Utvrđuje se da su donesene Odluka o izradi UPU3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/08 i 25/09), Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/13 i 40/14) i Odluka o izradi II. izmjena i dopuna UPU3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/18).

Nositelj izrade III. izmjena i dopuna UPU3 je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Stručni izrađivač III. izmjena i dopuna i dopuna Plana je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (u nastavku: stručni izrađivač).

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE III. IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 2.

Ova III. izmjena i dopuna UPU3 izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 – ispravak, 163/04 i 9/11) i plana više razine.

III. RAZLOZI DONOŠENJA III. IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 3.

U razdoblju nakon usvajanja posljednje novelacije Plana, osobito u dijelu provedbe planskih rješenja, utvrđene su određene pozicije koje je potrebno ažurirati, racionalizirati i prilagoditi stanju na terenu.

Potrebno je provjeriti stanje podloge kao i dijelove plana koji se bave uređenjem i gradnjom pojedinih vrsta tipologija unutar naselja, kao i koridore prometnica.

Planska rješenja potrebno je ažurirati i spram najnovijih zakonskih i podzakonskih akata.

IV. OBUHVAT III. IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 4.

Obuhvat Plana se ne mijenja.

V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU III. IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 5.

Naselje Punat u pretežitom je dijelu izgrađeno i solidno komunalno opremljeno.

Prostor je sačuvan od elemenata neprimjerene gradnje te je isti pravac osobito korektne urbane konsolidacije potrebno održati u izmjenama Plana koje su pokrenute.

Distinkcija prostora naselja na mirniji dio obiteljske gradnje u odnosu na spektar javnih sadržaja korektna je i funkcionalna.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA III. IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 6.

U cilju bolje provedivosti planskih rješenja u domeni prometne i komunalne infrastrukture potrebno je provjeriti, preispitati i po potrebi korigirati planska rješenja u tekstualnom i grafičkom dijelu Plana.

Podloge plana potrebno je ažurirati i transformirati u HTRS sustav.

Uvjete gradnje i smještaja građevina u tipologiji vile na dijelu naselja Punat predjela Buka potrebno je uskladiti s planom šireg obuhvata.

Potrebno je provjeriti koridore prometnica i prilagoditi ih ažuriranim podlogama.

Sva rješenja provjeriti i po potrebi ažurirati s tekućim promjenama zakonskih i podzakonskih akata.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 7.

Za potrebe III. Izmjene i dopune UPU 3 - građevinsko područje naselja N 1 - Centralno naselje Punat nije planirana izrada novih stručnih podloga nego će se koristiti podloge iz elaborata Prostornog plana uređenja Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/09, 30/10 i 33/10 - pročišćeni tekst, 14/15 i 30/18).

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja propisane posebnim zakonom, a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 9.

Obzirom na utvrđene ciljeve i programska polazišta III. izmjena i dopuna UPU3, u postupku izrade tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

1.PONIKVE VODA d.o.o., Krk, Vršanska 14

2.PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk, Vršanska 14

3.HEP ODS d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

4.HEP ODS d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

5.HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R.F. Mihanovića 9, 10000Zagreb

6.Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

7.Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb

8.Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

9.Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

10.Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

11.HOPS-Hrvatski operator prijenosnog sustava, Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom, Kupska 4, Zagreb

12.Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost ,Trg Kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

13.MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10

14. MUP-Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

15.Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

16.Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

17.Ministarstvo kulture i medija RH - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

18.Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

19.Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

20.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2/II

21.Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

22.Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Rijeka, Slogin kula 2

23.Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

24.Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 3

25.Državni inspektorat, Sektor sanitarne inspekcije-Ispostava u Krku, Trg bana Josipa Jelačića 3

26.Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Punat, Obala 86, Punat

27.Lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Ako se tijekom izrade III. izmjena UPU3 ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 10.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu III. izmjena i dopuna UPU3 je 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke o izradi III. izmjena i dopuna UPU3.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke o izradi III. izmjena i dopuna UPU3 ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

X. ROK ZA IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 11.

Za izradu III. izmjena i dopuna UPU3 utvrđuju se sljedeći rokovi:

- I. faza: izrada Prijedloga III. izmjena i dopuna UPU3 za javnu raspravu - u roku od 30 dana po isteku roka za očitovanja na Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Plana,

- II. faza: izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga III. izmjena i dopuna UPU3 - u roku od 30 dana po završetku javne rasprave,

- III. faza: izrada Konačnog prijedloga III. izmjena i dopuna UPU3 - u roku od 30 dana od zaključka načelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana,

- IV. faza: dostavljanje završnog elaborata III. izmjena i dopuna UPU3 - u roku od 15 dana od donošenja odluke o donošenju na Općinskom vijeću Općine Punat.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade i izrađivača.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE III. IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 12.

Na temelju odredbi članka 63. Zakona o prostornom uređenju, sredstva za izradu III. izmjena i dopuna UPU3 osigurat će se iz sredstava proračuna Općine Punat.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Do donošenja III. Izmjena i dopuna UPU3, prilikom izdavanja akata kojima se odobravaju zahtjevi u prostoru primjenjivat će se odredbe važećeg UPU3, te provedbenih dokumenata prostornog uređenja koji su na snazi.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/7

Ur. broj: 2142-02-01-20-

Punat, 29. rujna 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2159&mjesto=51521&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr