SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 32. Petak, 25. rujna 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

142.

Na temelju članka 90. i članka 91. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 25. i članka 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu („Službene novine“ broj 29/19 i 8/20), članka 28. točke 8. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 32. sjednici od 24. rujna 2020. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Županijskoj lučkoj upravi Rab kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi izgradnje ribarske luke u Rabu i o davanju jamstva za ispunjenje kreditnih obveza

Članak 1.

U Odluci o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Županijskoj lučkoj upravi Rab kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi izgradnje ribarske luke u Rabu i o davanju jamstva za ispunjenje kreditnih obveza („Službene novine“ broj 24/20), članak 1. stavak 1. alineje 5., 12. i 15. mijenjaju se i glase:

  • alineja 5. „Krajnji rok korištenja kredita: 31.12.2021. godine
  • „alineja 12. „Iznos kamate: 599.251,28 kuna
  • (slovima: petstodevedesetdevettisućadvijestopedesetjednakuna i dvadesetosam lipa)“
  • alineja 15. „Konačna cijena ponude: 634.251,28 kuna
  • (slovima: šestotridesetčetiritisućedvijestopedesetjedna kuna i dvadesetosam lipa)““

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

Klasa: 021-04/20-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-32

Rijeka, 24. rujna 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik

Erik Fabijanić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2158&mjesto=00001&odluka=142
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr