SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 30. Ponedjeljak, 7. rujna 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

38.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. i 98/19.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine ('Službene novine' Primorsko-goranske županije br. 40/09, 15/13, 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 29. sjednici održanoj 26. kolovoza 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o izradi III. Izmjeni i dopuni Prostornog plana
uređenja Vinodolske općine

Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom pristupa se izradi III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Vinodolske općine u daljnjem tekstu PPUVO (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 1/06., 19/09. i 13/15), u daljnjem tekstu Plan.

Nositelj izrade Izmjene i dopune PPUVO je Jedinstveni upravni odjel Vinodolske općine (u daljnjem tekstu:Upravni odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Upravnog odjela.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjene i dopune PPUVO

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 32/13, 07/17, 41/18, 04/19 – pročišćeni tekst).

Razlozi za donošenje Izmjene i dopune PPUVO

Članak 3.

Osnovni razlozi za izradu Plana su sljedeći:

 • terminološko i sadržajno usklađenje Odredbi za provođenje sa Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i drugim, u međuvremenu, usvojenim propisima;
 • usklađenja s prostornim planom šireg područja - Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 32/13, 07/17, 41/18, 04/19 – pročišćeni tekst);
 • redefiniranje površina izgrađenog i neizgrađenog dijela građevnog područja svih općinskih naselja;
 • redefiniranje granica svih građevinskih područja sukladno mogućnostima i zahtjevima zainteresirane javnosti;
 • utvrđivanje dijelova guste izgradnje u naseljima gdje je to potrebno, a za koja vrijede drugačiji uvjeti gradnje;
 • redefiniranje obveze izrade provedbenih dokumenta prostornog uređenja u skladu sa zakonskom regulativom;
 • redefiniranje Odredbi za provođenje sukladno zakonskoj regulativi, prostornim mogućnostima i nemogućnostima u dosadašnjoj provedbi;
 • noveliranje infrastrukture - promet, telekomunikacije, vodnogospodarstveni i energetski sustavi;

  Obuhvat Plana

  Članak 4.

  Obuhvat Plana je područje Vinodolske općine u njenim administrativnim granicama.

  Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana

  Članak 5.

  Ocjenjuje se da se važećim Prostornim planom uređenja Vinodolske općine, odnosno njegovim dijelovima ne omogućava optimalno korištenje postojećih potencijala prostora, te je potrebno provesti korekcije i dopune.

  Ciljevi izrade Plana

  Članak 6.

  Plana se radi sa ciljem da se osigura svrsishodniji gospodarski razvoj Općine i omoguće kvalitetniji uvjeti za potencijalne investitore gospodarskih programa, omogući daljnja stambena izgradnja kao i olakšaju uvjeti izgradnje.

  Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova

  Članak 7.

  (1) Za predmetnu izradu Plana potrebno je provesti ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš kao i potreba provođenja glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

  (2) Za izradu Plana biti će korišteni podaci dostupni iz informacijskog sustava prostornog uređenja, te podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

  (3) Ne procjenjuje se potreba izrade dodatnih Stručnih podloga za izradu Plana.

  Način pribavljanja stručnih rješenja

  Članak 8.

  Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog planiranja, a sukladno podacima, smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

  Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svojeg djelokruga te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi Plana

  Članak 9.

  (1) Tijela i osobe koje za potrebe izrade plana daju prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade istog:

  -Ministarstvo kulture i medija RH, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, Rijeka,

  -Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb,

  -Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske, Miramarska cesta 22, Zagreb,

  -Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

  -Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska uprava Primorsko goranska,

  -Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, ispostava Crikvenica, Kralja Tomislava br. 86, Crikvenica,.

  -Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, Rijeka,

  -Hrvatske vode, Vodno gospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đure Šporera br 3, Rijeka,

  -HEP Distribucija d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, Rijeka,

  -HEP OPS d.o.o., Opatija,

  -HEP Proizvodnja, HE Vinodol, Tribalj,

  -HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,

  -Hrvatske šume d.o.o, Uprava šuma podružnica Senj, Nikole Suzana 27, Senj

  -Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/10, Rijeka,

  -VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski,

  -KTD Ivanj d.o.o., Novi Vinodolski,

  -Državna uprava za zaštitu i spašavanje,Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka,

  -HŽ Infrastruktura d.o.o., Antuna Mihanovića 12, Zagreb,.

  -Hrvatske energetske regulatorne agencije, Grada Vukovara 14, Zagreb,

  -Grad Crikvenica,

  -Grad Novi Vinodolski,

  -Grad Kraljevica,

  -Općina Fužine,

  -Općina Mrkopalj.

  (2) Na osnovi članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

  (3) Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu plana.

  (4) Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrati će se da zahtjeva nema.

  Rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana.

  Članak 10.

  Rokovi za izradu Plana po fazama:

 • Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom za dostavu zahtjeva.
 • Prijedloga plana za javnu raspravu - u roku od 60 dana od zapremljenih prethodnih zahtjeva.
 • Javna rasprava i javni uvid u trajanju od 15 dana. Izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi.
 • Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi.
 • Nacrta konačnog prijedloga Plana zajedno sa izvješćem o javnoj raspravi dostavlja se Načelniku na utvrđivanje konačnog prijedloga.
 • Izrada konačnog prijedloga Plana u roku od 15 dana od utvrđivanja konačnog prijedloga.
 • Pribavljanje mišljenja Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje PGŽ- e u roku od 15 dana.
 • Donošenje Plana - Općinsko vijeće u roku od 10 dana od zaprimanja suglasnosti Župana.

  Izvori financiranja

  Članak 11.

  Izrada Plana financira iz Proračuna Vinodolske općine.

  Završne odredbe

  Članak 12.

  (1) Odluka će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko- goranske županije“.

  (2) Odluka će se dostaviti Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, tijelima i ustanovama iz članka 9. ove Odluke.

  (3) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  Klasa: 021-05/20-01/9

  Ur. broj:2107-03/20-01-8-277

  Bribir, 26. kolovoza 2020.

  OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

  Predsjednik

  Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2156&mjesto=91253&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr