SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 30. Ponedjeljak, 7. rujna 2020.
OPĆINA PUNAT

58.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) te članka 45. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18, 10/19 i 3/20) i članka 4. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 12/18) na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik donosi

PRAVILNIK

o IV izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 13/18, 39/18, 29/19 i 4/20) u Dodatku I Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Punat kod radnog mjesta redni broj 5. Savjetnik za imovinsko pravne i opće poslove broj izvršitelja povećava se sa 1 na 2 i kod radnog mjesta redni broj 7. Viši stručni suradnik za računovodstvo i naplatu prihoda broj izvršitelja povećava se sa 1 na 2.

Radno mjesto pod rednim brojem 9. Referent za računovodstvo i javne prihode, briše se.

Radna mjesta pod rednim brojem 10.-17. postaju 9.-16.

Članak 2.

Ostale odredbe Pravilnika ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 110-01/18-01/1

Ur. broj: 2142-02-02/1-20-16

Punat, 3. rujna 2020.

Općinski načelnik

Marinko Žic, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2156&mjesto=51521&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr