SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

27.

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/14., 110/15. i 14/19.) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine (« Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), načelnik Vinodolske općine donosi 2. srpnja 2020. godine, sljedeću

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Vinodolske općine

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Savjet), kao savjetodavno radno tijelo načelnika.

Članak 2.

Javnim uslugama sukladno Zakonu o zaštiti potrošača smatraju se:

-opskrba pitkom vodom,

-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

-prijevoz putnika u javnom prometu,

-održavanje čistoće,

-odlaganje komunalnog otpada,

-održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika,

-obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

(1) Savjet se osniva s ciljem da:

-prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Vinodolske općine,

-predlaže načelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga iz nadležnosti Vinodolske općine,

-razmatra prijedlog promjene cijena javnih usluga iz članka 2. ove Odluke te o tome daje prethodno mišljenje načelniku,

-prati stanje i daje mišljenje načelniku o donošenju odluka o pravima i obvezama potrošača javnih usluga na transparentan, objektivan i ne diskriminirajući način,

-razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz nadležnosti Općinskog vijeća i o prijedlozima akata iz nadležnosti načelnika, a koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga.

(2)Prethodno mišljenje Savjeta prilaže se uz akt kojim načelnik daje suglasnost na promjenu cijene javne usluge.

Članak 4.

(1) Savjet čine predsjednik i četiri člana.

(2) Članovi Savjeta su:

-1 član, predstavnik Obrtničke komore Primorsko-goranske županije, Udruženje obrtnika

-1 član, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača

-3 člana, predstavnici Vinodolske općine

Članak 5.

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Vinodolske općine, imenuju se:

1. Den Strizić, predstavnik Vinodolske općine, za predsjednika

2. Bernard Peko-Lončar , predstavnik Vinodolske općine, za člana

3. Haris Petrinović, predstavnik Vinodolske općine, za člana

4. Bernard Dražić, predstavnik Obrtničke komore Primorsko – goranske županije, Udruženje obrtnika Grada Crikvenice i Vinodolske općine, za člana

5. Marko Paripović iz Jadranova, Šegulje 15, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača, za člana.

Članak 6.

(1) Mandat članu Savjeta traje četiri godine. Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka (redovitog) četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

-danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ako u ostavci nije naveden drugi dan prestanka,

-danom razrješenja od strane gradonačelnika,

-ako prestane biti članom Udruge za zaštitu potrošača,

-smrću.

(2) Umjesto člana Savjeta kojemu je članstvo prestalo, novi se član imenuje u roku od 30 dana.

(3)Predsjednik i članovi Savjeta, kojima je članstvo prestalo, imenuju se posebnim rješenjem načelnika Vinodolske općine.

Članak 7.

Savjet po pojedinom pitanju iz svoje nadležnosti donosi zaključke i preporuke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 8.

(1) Savjet radi na sjednicama koje saziva predsjednik Savjeta i koji predlaže dnevni red, te predsjedava i potpisuje akte što ih donosi Savjet.

(2) Na sjednici Savjeta vodi se zapisnik koji sadrži osnovne podatke o radu sjednice, iznijete prijedloge te donijete akte po točkama dnevnog reda.

(3) Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, na sjednicu pozvati i druge osobe koje mogu doprinijeti radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

(4) Sjednicu saziva predsjednik Savjeta prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 7 dana: -nakon dobivanja prijedloga cijena komunalnih usluga na koje se treba izjasniti načelnik ili - nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

(5) Poziv s materijalima za sjednice dostavlja se u pravilu pet dana prije održavanja sjednice.

(6) Iznimno, predsjednik Savjeta može sazvati sjednicu telefonski, e-mailom ili na drugi prikladan način, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, a u tom slučaju dnevni red sjednice predložit će se na samoj sjednici.

Članak 9.

Administrativne poslove i izvješća za načelnika Vinodolske općine o radu Savjeta, kao i stručne poslove potrebne za rad Savjeta obavljat će nadležno upravno tijelo Vinodolske općine.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu sljedeći dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko – goranske županije« .

Klasa: 023-01/20-01/2

Ur. broj: 2107-03/20-03-01-1

Bribir, 2. srpnja 2020.

Vinodolska općina

Načelnik

mr.sc. Marijan Karlić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=91253&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr