SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

16.

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko–goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 3/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 26. sjednici Općinskog vijeća održanoj 8. srpnja 2020. godine, donijelo je

O D L U K U

o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

 • područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Vinodolskoj općini,
 • jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine za pojedine zone,
 • način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
 • opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

(1) Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije.

(2) Komunalni doprinos prihod je proračuna Vinodolske općine koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

II. OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

III. OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

(1) Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima (m3) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

(2) Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m2) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

(3) Ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo pravilnikom pobliže propisuje način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.

Članak 5.

(1) Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku u obujmu zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

(2) Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja ne plaća se komunalni doprinos o čemu nadležno tijelo donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

(3) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

IV. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

(1) Zone se određuju s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone (udaljenost od središta u naselju, dostupnost građevina javne i društvene namjene, te opskrbe i usluga, prostorne i prirodne uvjete).

(2) Na području Vinodolske općine utvrđuju se sljedeće zone: 

- I. ZONA obuhvaća:

 1. U naselju Bribir – ulice Bribir, Gradac, Štale, Dragaljin do zaključno kućnog broja 31,
 2. U naselju Tribalj- ulice Tribalj, Sušik, Belobrajići, te zemljište uz jezero,
 3. U naselju Grižane-Belgrad – ulica Grižane,
 4. U naselju Drivenik- ulica Drivenik.

- II. ZONA obuhvaća sve ostale ulice u naseljima na području Vinodolske općine koje nisu obuhvaćena u I. zoni, niti su obuhvaćene u šumskom području Vinodolske općine (ZONA III., IV. I V.),

- III. ZONA obuhvaća šumsko područje Vinodolske općine ulice Lukovo i Ravno,

- IV. ZONA obuhvaća šumsko područje Vinodolske općine građevinske zone i granične parcele uz građevinske zone,

- V. ZONA obuhvaća ostalo šumsko područje Vinodolske općine.

V. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

(1) Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po kubnom metru (m3) građevine i po pojedinim zonama, određena u kunama kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

(2) Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom

Kd=Og x Je (Og - obujam građevine u m3 i Je - jedinična cijena prema tabelarnom prikazu)

VI. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

(1) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel (u

nastavku teksta: Upravni odjel) Vinodolske općine u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke.

(2) Ako je Vinodolska općina u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje sklopila ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, rješenje o komunalnom doprinosu donosi se u skladu s tim ugovorom.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije.

Članak 9.

Rješenje iz članka 8. ove Odluke sadrži:

 1. podatke o obvezniku komunalnog doprinosa,
 2. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,
 3. obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i
 4. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma, odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Članak 10.

(1) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

(2) Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon što se je građevina te namjene počela koristiti ako se koristi bez uporabne dozvole.

(3) Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji mora biti dostavljena na znanje Upravnom odjelu Vinodolske općine.

Članak 11.

(1) Komunalni doprinos može se platiti jednokratno ili obročno, najviše na 12 mjeseci uz uvjet da je ukupan iznos obračunatog komunalnog doprinosa veći od 30.000,00 kuna.

(2) U slučaju jednokratnog plaćanja, obveza plaćanja komunalnog doprinosa po rješenju iz članka 8. ove Odluke, počinje teći u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja.

(3) Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa, bilo cjelokupnog iznosa bilo pojedinog obroka, plaćaju se zakonske zatezne kamate.

(4) Obročno plaćanje komunalnog doprinosa utvrđuje se ovisno o visini komunalnog doprinosa, kako slijedi:

1. Prvi obrok ne može biti manji od 50 % cjelokupnog iznosa utvrđenog komunalnog doprinosa.

2. na iznosi veći od 30.000,00 kuna do 40.000,00 kuna, odobrava se otplata do 6 mjesečnih obroka.

3. na iznosi veći od 40.000,00 kuna do 50.000,00 kuna, odobrava se otplata do 9 mjesečnih obroka.

4. na iznosi veći od 50.000,00 kuna, odobrava se otplata do 12 mjesečnih rata.

Članak 12.

(1) Zahtjev za obročnu otplatu komunalnog doprinosa, obveznik može podnijeti najkasnije do isteka roka za žalbu na donijeto rješenje.

(2) Načelnik će zaključkom odobriti obročnu otplatu obvezniku uz uvjet podmirenja svih financijskih obveza prema Vinodolskoj općini.

(3) Obročna otplata odobrit će se pod uvjetom da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži odgovarajuće osiguranje radi naplate cjelokupnog potraživanja (založno pravo na nekretnini u vlasništvu obveznika ili druge osobe kao jamca ili bankovno jamstvo).

(4) Radi obročne otplate komunalnog doprinosa sa obveznikom plaćanja istog sklopit će se ugovor o obročnoj otplati, a na odobrene obroke, osim prvog obroka, obračunat će se kamate u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke.

(5) U slučaju da obveznik ne plati dva uzastopna obroka, ugovorni odnos se raskida, a cjelokupni neplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti obrok.

VII. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 13.

(1)Vinodolska općina ne plaća komunalni doprinos na svom području.

(2)Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

 • komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova
 • vojnih građevina
 • prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture
 • nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova
 • sportskih i dječjih igrališta
 • ograda, zidova i potpornih zidova parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine spomenika.

Članak 14.

(1) Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su HRVI Domovinskog rata i članovi uže obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja sa prebivalištem na području naselja koja pripadaju Vinodolskoj općini u vrijeme stradavanja, kada ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje za odgovarajuću stambenu površinu, u suglasju sa zakonom kojim se uređuje status hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

(2) Pod odgovarajućom stambenom površinom smatra se površina određena zakonom iz stavka 1. ovog članka.

(3) Obveznik iz stavka 1. ovog članka dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa dostaviti Upravnom odjelu odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(4) O zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka rješenjem odlučuje Upravni odjel.

Članak 15.

(1) Osobe iz članka 14. ove Odluke koje grade ili kupuju stambeni objekt stambene površine veće od odgovarajuće, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma stambenog objekta kojeg grade ili kupuju i odgovarajućeg stambenog objekta.

(2) Osobe iz članka 14. ove Odluke koje imaju u vlasništvu stambeni objekt odnosno stambeni objekt neodgovarajuće površine, a grade ili kupuju stambeni objekt odgovarajuće stambene površine ili stambene površine veće od odgovarajuće, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma stambenog objekta odgovarajuće stambene površine i stambenog objekta kojeg grade ili kupuju, uvećan za obujam stambenog objekta u vlasništvu.

Članak 16.

(1) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može odlukom načelnika biti djelomično oslobođen obveze plaćanja komunalnog doprinosa uz podnošenje potvrde nadležnog tijela o prebivalištu na području Vinodolske općine u posljednjem neprekinutom trajanju od najmanje deset (10) godina i izjave ovjerene od javnog bilježnika da gradi svoju prvu stambenu jedinicu isključivo za sebe i za potrebe svog obiteljskog domaćinstva, s naznakom da u momentu gradnje nema niti on niti članovi njegovog obiteljskog domaćinstva na području Republike Hrvatske, u vlasništvu odnosno suvlasništvu useljivu kuću ili stan, niti isto u gradnji.

(2) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovog članka, može biti oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa za 50 % i to za obujam građevine do 500 m3, a za razliku obujma iznad 500 m3, primjenjuje se obračun komunalnog doprinosa u skladu sa ovom Odlukom, bez umanjenja koeficijenta namjene.

(3) U koliko obveznik koji je ostvario popust na plaćanje komunalnog doprinosa na način utvrđen ovim člankom, otuđi predmetni stambeni objekt u roku od deset (10) godina od oslobođenja, dužan je platiti razliku do punog iznosa obračunatog komunalnog doprinosa sa zakonskom zateznom kamatom od dana konačnosti rješenja.

Članak 17.

(1) Obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa koji doprinos plaćaju u postupku ozakonjenja objekta (legalizacija) po posebnom propisu, jedinična cijena komunalnog doprinosa iz članka 7. ove Odluke, umanjuje se za 70%.

(2) Ukoliko obveznici plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka ujedno imaju status ili uživaju prava hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata isti ostvaruju i pravo na oslobođenje od dodatnih 20% na obračunati iznos komunalnog doprinosa.

(3) Obveznici plaćanja komunalnog doprinosa iz ovog članka ostvaruju pravo na obročnu otplatu na način propisan člankom 11. i 12. ove Odluke.

Članak 18.

Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika ili Načelnik (sukladno iznosu o kojem prema Zakonu može samostalno odlučivati) može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa obveznika plaćanja komunalnog doprinosa koji gradi građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu, te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Vinodolske općine.

Članak 19.

(1) Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika ili Načelnik (sukladno iznosu o kojem prema Zakonu može samostalno odlučivati) može osloboditi djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa do 50% poduzetnike koji ulažu u razvoj poduzetništva na području Vinodolske općine, ukoliko grade, rekonstruiraju, dograđuju ili nadograđuju poslovni objekt u svojem vlasništvu za obavljanje svoje poduzetničke djelatnosti uz uvjet novog zapošljavanja dva ili više radnika na neodređeno vrijeme.

(2) U koliko obveznik koji je ostvario popust na plaćanje komunalnog doprinosa na način utvrđen prethodnim stavkom ovog članka, otuđi predmetni poslovni objekt u roku od deset (10) godina od oslobođenja i/ili u roku od jedne (1) godine od ishodovanja uporabne dozvole od strane nadležnog tijela ne priloži dokaz o zapošljavanju određenog broja radnika na neodređeno vrijeme, dužan je platiti razliku do punog iznosa obračunatog komunalnog doprinosa sa zakonskom zateznom kamatom od dana konačnosti rješenja.

Članak 20.

(1) Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt, na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa, Upravni odjel po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora izmijeniti će ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu.

(2) Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, obračunati će se komunalni doprinos prema izmjeni te odrediti plaćanje ili povrat razlike komunalnog doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu, po kojoj je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.

(3) Kod povrata iz prethodnog stavka ovog članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na kamatu.

Članak 21.

(1) Nadležno tijelo poništiti će ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora, ako je građevinska dozvola, drugi akt za građenje oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva ili suglasnosti investitora.

(2) Rješenjem o poništenju rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, odrediti će se i povrat komunalnog doprinosa u roku maksimalno do dvije godine od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

(3) Kod povrata iz prethodnog stavka ovog članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na kamatu.

Članak 22.

(1) Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora, uračunava se u komunalni doprinos kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na području Vinodolske općine, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa ili investitor.

(2) Obveznik komunalnog doprinosa, odnosno investitor nema pravo na kamatu za uplaćeni iznos, niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu.

Članak 23.

(1) Obvezniku komunalnog doprinosa kojem je istekla važnost akta na temelju kojeg se može graditi jer isti nije započeo sa gradnjom ili mu je građevinska dozvola ili drugi akt za građenje poništen na njegov zahtjev, Općina može na temelju pisanog zahtjeva obveznika izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa ili stornirati potraživanje po osnovi neplaćenog komunalnog doprinosa, bez zateznih kamata, u slučaju kada načelnik ocjeni opravdanim, o čemu će donijeti zaključak.

(2)Ako je obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka započeo sa gradnjom građevine, uključujući pripremne zemljane radove, nema pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa, niti storniranje utvrđene obveze po rješenju o komunalnom doprinosu.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 3/02., 9/02., 16/03., 30/04., 14/09., 4/10., 36/10.,19/13. i 7/18.).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko – goranske županije« .

Klasa: 021-05/20-01/8

Ur. broj: 2107-03/20-01-7-254

Bribir, 8. srpnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r. .

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=91253&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr