SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

41.

Na temelju odredbe članka 90. i 91. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18 i 6/20), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2020. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje

Članak 1.

U Odluci o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/17) u članku 1. stavku 1. mijenjaju se alineje 1. i 2. i glase:

» - korištenje kredita do 31.12.2021. godine koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu, broj korištenja ograničava se na 40 korištenja,

- rok otplate: 20 jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.06.2022. godine, a zadnja 31.12.2031. godine.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/6

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-5

Baška, 15. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=10007&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr