SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

127.

Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 29. lipnja 2020. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Malinska-Dubašnica, Bogovići

I.

Stanislava Kauzlarić, Jelka Pavlović i Dolores Mikulčić kao predstavnici osnivača imenuju se na dužnost članova Školskog odbora Osnovne škole Malinska -Dubašnica, Bogovići.

II.

Mandat novoimenovanim članovima Školskog odbora iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« .

Klasa: 022-04/20-01/25

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-20-31

Rijeka, 29. lipnja 2020.

Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=00001&odluka=127
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr