SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

121.

Na temelju članka 38., stavka 1., točke 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilište »Petar Španjol« , Grad Rab (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/20) i Obavijesti o namjeri davanja koncesije koja je objavljena u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske« , broj: 2020/S 01K-0021453 od 08. lipnja 2020. godine), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko – goranske županije (»Službene novine Primorsko – goranske županije« broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko – goranske županije (»Službene novine Primorsko – goranske županije« broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 31. sjednici od 16. srpnja 2020. godine, donijela je

O D L U K U

o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilište Petar Španjol”, Grad Rab

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilište »Petar Španjol”, Grad Rab.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« u skladu s člankom 38., stavak 4., Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17).

Obrazloženje:

Dana 28. svibnja 2020. godine Županijska skupština Primorsko – goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilište »Petar Španjol« , Grad Rab (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/20), temeljem koje je u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske« dana 08. lipnja 2020. godine objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije – dalje u tekstu: Obavijest.

Dana 08. srpnja 2020. godine s početkom u 12,45 sati u prostorijama Primorsko - goranske županije, Rijeka, Slogin Kula 2, predviđeno je otvaranje ponuda, no na objavljenu Obavijest do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla nijedna ponuda, pa se pozivom na članak 38., stavak 1., točke 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – brodogradilište »Petar Španjol« , se poništava.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji ju prosljeđuje Tijelu nadležnom za rješavanje žalbi sukladno zakonskim odredbama

Klasa: 021-04/20-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-20

Rijeka, 16. srpnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=00001&odluka=121
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr