SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

119.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 69. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 5. stavak 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže od crkve Sv Mikule do vile »Kimen« u Cresu (»Službene novine« broj 13/05), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 31. sjednici od 16. srpnja 2020. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu trgovačkom društvu Valdarke d.o.o. za davanje potkoncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela plaže od crkve sv. Mikule do vile »Kimen« u Cresu

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Valdarke d.o.o. iz Cresa MelinII/33 da kao Koncesionar na plaži ispred ispred autokampa Krk, Grad Krk temeljem Ugovora o koncesiji (Klasa: NP342-01/05-02/8 i Ur. broj: 2170/1-09/7-05-08) od 10. lipnja 2005. godine – dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, sklopi ugovor o potkoncesiji na rok od dana stupanja na snagu ove Odluke do 10. lipnja 2025. godine s trgovačko-uslužnim obrtom »Avram« kojeg je vlasnik Aleksandar Avram iz Cresa, Cons 10, OIB: 08830749337 za iznajmljivanje 4 plovila (glisera) i to na kopnenom dijelu u površini 40 m2 i na morskm dijelu plaže na površini od 400 m2. Godišnja naknada za potkoncesiju iznosi 4.000,00 kuna za stalni dio i 1,5% od prihoda ostvarenog od obavljanja usluga iznajmljivanja plovila za promjenjivi dio.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na području koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 6. Ugovora o koncesiji.

Potkoncesionar trgovačko-uslužni obrtom »Avram« kojeg je vlasnik Aleksandar Avram iz Cresa dužan je prije početka obavljanja gospodarske djelatnosti zatražiti suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže od crkve Sv Mikule do vile »Kimen« u Cresu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/05 i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan, po zaprimanje ove Odluke, u roku od 10 (deset) dana, jedan originalni primjerak ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« .

Klasa: 021-04/20-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-16

Rijeka, 16. srpnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=00001&odluka=119
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr