SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

118.

Na temelju članka 20. stavak 2. i članka 22. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 17. stavak 6. i članka 65. stavak 1. Zakona o koncesijama Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 31. sjednici od 16. srpnja 2020. godine, donijela je

O D L U K U

o II. Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na dijelu Gradske plaže u Crikvenici, Grad Crikvenica

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na dijelu Gradske plaže u Crikvenici, Grad Crikvenica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/07 i 34/16), članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Koncesija se daje na rok do 2. siječnja 2021. godine.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. podstavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 100.000,00 kuna (slovima: stotisuća kuna);

promjenjivi dio koncesijske naknade iznosi 4% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Naknada određena stavkom 2. ovoga članka primjenjivat će se od 2. siječnja 2020. godine.

Koncesionar je u obvezi u pomorsko dobro koje je dano u koncesiju uložiti dodatnih 200.000,00 kn (bez PDV-a) i do 31. prosinca 2020. godine Davatelju koncesije dostaviti dokaze o izvršenim ulaganjima« .

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru u roku od 15 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje II. Dodatka Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru – dalje u tekstu: II. Dodatak Ugovoru.

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše II. Dodatak Ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja II. Dodatka Ugovoru.

Za Davatelja koncesije II. Dodatak Ugovoru potpisuje Župan.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« .

OBRAZLOŽENJE

Trgovačko društvo Hotel Kvarner Palace Plaža d.o.o. bio je koncesionar na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na Gradskoj plaži u Crikvenici na k.č. 1/64 i 8562/4 i dio k.č. 1/55, 1/63 i 8562/9 k.o. Crikvenica. Koncesija je dana na razdoblje od 12 godina i trajala je do 02. siječnja 2020. godine.

Dana 9. prosinca 2019. godine Koncesionar se obratio Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze sa zahtjevom za produženje razdoblja koncesije.

U tijeku trajanja koncesije promijenjeno je vlasništvo na k.č. 1/64 k.o. Crikvenica s »pomorsko dobro« na »Grad Crikvenica« .

Iz tog je razloga podnositelj zahtjeva dana 12. lipnja 2020. godine dopunio dokumentaciju dostavivši suglasnosti Grada Crikveice i dioničkog društva Jadran d.d. da su suglasni s produljenjem roka trajanja koncesije.

Zahtjev je osnovan i temelji se na odredbama iz Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) i Zakona o koncesijama (»Narodne novine« br. 69/17).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

Klasa: 021-04/20-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-14

Rijeka, 16. srpnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=00001&odluka=118
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr