SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

116.

Na temelju članka 90. i članka 91. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 25. i članka 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (»Službene novine« broj 29/19), članka 28. točke 8. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (« Službene novine” broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (« Službene novine” broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 31. sjednici od 16. srpnja 2020. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Županijskoj lučkoj upravi Rab kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi izgradnje ribarske luke u Rabu i o davanju jamstva za ispunjenje kreditnih obveza

Članak 1.

Daje se suglasnost Županijskoj lučkoj upravi Rab za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 7.000.000,00 kuna kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi izgradnje ribarske luke u Rabu, a pod slijedećim uvjetima:

 • Iznos glavnice kredita: 7.000.000,00 (sedammilijuna) kuna
 • Valuta: u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za EUR
 • Vrsta kredita: dugoročni investicijski kredit
 • Namjena kredita: Izgradnja ribarske luke u Rabu
 • Krajnji rok korištenja kredita: 31.12.2020. godine
 • Način otplate kredita: 8 godina, bez počeka, u jednakim tromjesečnim uzastopnim ratama
 • Kamatna stopa: 1,70% godišnje, fiksna
 • Naknada za obradu kredita: 0,50% na iznos odobrenog kredita, jednokratno, prije prvog korištenja
 • Naknada za rezervaciju sredstava: ne obračunava se
 • Naknada za prijevremenu otplatu kredita: naknada za prijevremenu otplatu kredita ne obračunava se na sredstva ESI fondova koja se uplaćuju na račun HBOR-a u svrhu umanjenja glavnice kredita, za ostale uplate naknada iznosi 1% od iznosa prijevremeno otplaćene glavnice
 • Instrumenti osiguranja kredita:

Jamstvo Primorsko-goranske županije

Mjenice Županijske lučke uprave Rab

Zadužnice Županijske lučke uprave Rab

Založno pravo na pokretnini/nekretnini

Cijena ponude u kunama:

 • Iznos kamate: 620.486,22 kuna
 • (slovima: šestodvadesettisućačetiristoosamdesetšestkuna i dvadesetdvijelipe)
 • Iznos naknade za obradu kredita: 35.000,00 kuna
 • (slovima: tridesetpettisućakuna)
 • Iznos ostalih troškova kredita: nema
 • Konačna cijena ponude: 655.486,22 kuna
 • (slovima: šestopedesetpettisućačetiristoosamdesetšestkuna i dvadesetdvijelipe)

Članak 2.

Daje se jamstvo Županijskoj lučkoj upravi Rab za ispunjenje preuzetih obveza po kreditu pod uvjetima iz članka 1. ove Odluke.

Izdavanju jamstva iz stavka 1. ovog članka pristupit će se nakon ispunjenja sljedećih uvjeta:

dobivanja suglasnosti ministra financija

sklapanja posebnog ugovora o osiguranju potraživanja između Primorsko-goranske županije, kao jamca, i Županijske lučke uprave Rab, radi reguliranja prava i obveza s osnova jamstva, a sve do konačne otplate kredita iz članka 1. ove Odluke, te osiguranja povrata sredstava u slučaju aktiviranja jamstva.

Članak 3.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da, nakon ishođenja suglasnosti ministra financija, potpiše ispravu o jamstvu.

Članak 4.

Obvezuje se Županijska lučka uprava Rab da odmah po sklapanju ugovora o kreditu Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora, te tromjesečno izvještava o otplati duga po navedenom ugovoru.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

Klasa: 021-04/20-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-10

Rijeka, 16. srpnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=00001&odluka=116
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr