SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 22. Četvrtak, 25. lipnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

108.

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15 i 118/18), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine donijela je

PLAN
RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
ZA PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU
U 2020. GODINI

I.

Razvoj civilne zaštite i aktivnosti Stožera civilne zaštite
Primorsko-goranske županije

1. Članak 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18) propisuje da u ostvarivanju prava i obveza u području civilne zaštite, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju za četverogodišnje razdoblje. Dana 27. srpnja 2017. godine (KLASA: 021-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/4-17-37) Županijska skupština je usvojila Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije od 2017.-2020. godine.

2. Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15,118/ 18) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, donosi procjenu rizika od velikih nesreća. Župan Primorsko - goranske županije je dana 6. veljače 2017. godine (KLASA: 022-04/17-01/5, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-

11) donio Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko - goranske županije te su obaviještene sve jedinice lokalne samouprave s područja Primorsko - goranske županije o objavi smjernica na web stranicama Primorsko - goranske županije. Dana 15. studenog 2018. godine Županijska skupština je donijela Procjenu rizika od velikih nesreća na području Primorsko - goranske županije (KLASA: 021-04/18-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/4-18-23).

3. Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15,118/ 18),izvršno tijelo donosi plan djelovanja civilne zaštite. Župan Primorsko - goranske županije je dana 4. studenog 2019. godine donio Plan djelovanja civilne zaštite Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/19-01/37, UR. BROJ: 2170/1-01-01/6-19-13).

4. Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15,118/18) izvršno tijelo donosi vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari. Temeljem Odluke Državne uprave za zaštitu i spašavanje (KLASA:810-03/12- 09/09, URBROJ:543-01-04-01-18-10) od 15. veljače 2018. godine, Odluke Ministarstva unutarnjih poslova (KLASA: 810-03/18-06/05, URBROJ: 543-01-04-01-19-7) od 18. siječnja 2019. godine i Suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite (KLASA:810- 03/19-07/06, URBROJ: 511-01-322-19-4) od 24. travnja 2019. godine, Župan Primorsko - goranske županije je dana 13. svibnja 2019. godine (KLASA: 022-04/19-01/17, URBROJ:2170/1-01-01/6-19-13) donio Vanjski plan zaštite i spašavanja Primorsko - goranske županije za područje postrojenja Rafinerija nafte Rijeka operatera INA Industrija nafte d.d. i područje postrojenja Termoelektrana Rijeka operatera HEP Proizvodnja d.o.o.

5. Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15,118/18) izvršno tijelo donosi vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari. Temeljem Odluke Državne uprave za zaštitu i spašavanje (KLASA:810-03/12- 09/01, URBROJ:543-01-04-01-18-9) od 6. lipnja 2018. godine i Suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite (KLASA: 810-03/19-01/03, URBROJ: 511-543-01-04-01-19-5) od 20. kolovoza 2019. godine, Župan Primorsko - goranske županije je dana 2. rujna 2019. godine (KLASA: 022-04/19-01/29, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-9) donio Vanjski plan zaštite i spašavanja Primorsko - goranske županije u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje Terminal Omišalj, operatera JANAF d.d.

6. Za pripadnike specijalističke postrojbe civilne zaštite Primorsko - goranske županije (Specijalistička postrojba za traganje i spašavanje iz ruševina) tijekom 2020. godine u planu je provedba vježbi/ osposobljavanja sukladno Planu iz točke IV ovoga Plana. U tekućoj godini u planu je nastavak opremanja pripadnika Specijalističke postrojbe za traganje i spašavanje iz ruševina sa zaštitnom opremom i uređajima za spašavanje.

7. Stožer civilne zaštite Primorsko - goranske županije će na svojim sjednicama temeljem usvojenog godišnjeg plana rada, razmatrati stanje sustava civilne zaštite za prethodnu godinu, analizirati zajedničke vježbe kojima će prisustvovati predstavnici operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko - goranske županije, pratiti tijek realizacije projekta »Centar za obuku interventnih službi Primorsko - goranske županije-Šapjane«, analizirati protupožarnu sezonu i provedbu Plana operativnih mjera zaštite od požara od interesa za PGŽ te ostale aktivnosti vezane uz sustav civilne zaštite.

II.

Aktivnosti zaštite od požara

1. Na temelju čl. 110. st. 2. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 125/2019), sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti vatrogasnih zajednica županija osiguravaju se u proračunima županija. Prema mjerilima utvrđenim u čl. 111. stavak 2. i 3. Zakona o vatrogastvu, PGŽ je dužna izdvajati 1% sredstava iz vlastitog proračuna za vatrogasnu djelatnost i aktivnosti Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije.

Župan je dana 20. siječnja 2020. godine donio zaključak (KLASA: 022-04/20-01/2, URBROJ:2170/1-01-01/6-20-12) o rasporedu sredstava namijenjenih za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti VZ PGŽ.

2. Vlada Republike Hrvatske je dana 3. siječnja 2020. godine (KLASA: 022-03/19-07/491, URBROJ:50301-29/ 23-20-5) donijela Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Župan Primorsko-goranske županije donijeti će Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2020. godini najkasnije do 16. ožujka 2020. godine. U Planu će biti utvrđeni izvršitelji neophodnih aktivnosti, sudionici u provedbi te rokovi provedbe, a završno će se podnijeti izvješće o provedbi definiranih aktivnosti/obaveza.

3. Sukladno iskustvima iz protekle sezone, na temelju stručnog mišljenja predstavnika Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, izvršit će se po potrebi ažuriranje podataka u Planu zaštite od požara Primorsko-goranske županije.

III.

Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite

1.Na području Primorsko-goranske županije djeluju dvije stanice Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) - Stanica Rijeka i Stanica Delnice. Na temelju Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (»Narodne novine« broj 79/06, 110/15), Primorsko-goranska županija ima zaključen Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS Stanice Rijeka i Stanice Delnice. Sukladno Sporazumu, Primorsko-goranska županija će i u 2020. godini financirati djelovanje Stanice Rijeka i Stanice Delnice, a iste su dužne tijekom godine zanavljati potrebnu opremu, te održavati vježbe iz prve pomoći, zbrinjavanja ozlijeđenih osoba, spašavanja u zimskim uvjetima, potrage za izgubljenim osobama, spašavanja sa visina i iz podzemlja/dubina.

2. U društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije (DCKPGŽ) uključeno je 10 gradskih društava Crvenog križa. Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine« broj 71/10) i Zakonu o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15,118/18), operativne snage Crvenog križa jedne su od temeljnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Na temelju obveza prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu Primorsko-goranska županija će i u 2020. godini financirati aktivnosti društava Crvenog križa Primorsko-goranske županije.

3. Primorsko-goranska županija planira u 2020. godini nastaviti suradnju i pružati financijsku potporu i ostalim udrugama koje su svojom djelatnošću te ljudskim i materijalnim resursima od značaja za sustav civilne zaštite na razini Primorsko-goranske županije. Riječ je od udrugama iz područja kinoloških, podvodnih, zrakoplovnih, izviđačkih, speleoloških i drugih djelatnosti. Udruge su dužne dodijeljena sredstva utrošiti za nabavljanje potrebne opreme i provedbu vježbi i osposobljavanja.

IV.

Plan vježbi/osposobljavanja/takmičenja postrojbi CZ PGŽ / specijalističkih postrojbi CZ PGŽ

1. Vježba: Postupanje operativnih snaga iz sustava civilne zaštite PGŽ u slučaju potresa

Mjesto održavanja: Centar za obuku interventni službi PGŽ/Šapjane

Vrijeme održavanja: 17.10. 2020. godine

Cilj vježbe: Provjera efikasnosti zajedničkog djelovanja operativnih snaga iz sustava CZ PGŽ u izvanrednoj situaciji uzrokovanom snažnim potresom

Sudionici vježbe: Stožer CZ PGŽ, specijalističke postrojbe CZ PGŽ, postrojbe civilne zaštite JLS, Vatrogasna zajednica PGŽ, JVP Grada Rijeke, Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije, Gradsko društvo crvenog križa Rijeka, HGSS - Stanica Rijeka i Delnice, Ministarstvo unutarnjih poslova Područni ured za civilnu zaštitu Rijeka, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Policijska uprava primorsko - goranska, Lučka kapetanija Rijeka

2. Osposobljavanje: Uvježbavanje pripadnika Timova za spašavanje iz ruševina Mjesto održavanja: Centar za obuku interventni službi PGŽ/Šapjane

Vrijeme održavanja: 25.4. 2020. godine

Cilj osposobljavanja: Upoznavanje sa procedurama i postupcima prilikom spašavanja unesrećenih osoba iz ruševina

Sudionici vježbe: Tim za spašavanje iz ruševina JVP Rijeka i Specijalistička postrojba za traganje i spašavanje iz ruševina Primorsko - goranske županije

3. Takmičenje: Pružanje laičke prve pomoći

Mjesto održavanja: Područje Općine Brod Moravice

Vrijeme održavanja: 9.5. 2020. godine

Cilj osposobljavanja: Upoznavanje sa procedurama i postupcima u intervencijama vezanim uz tehničko-tehnološke nesreće

Sudionici vježbe: Postrojbe civilne zaštite Općine Brod Moravice, Općine Skrad, Grada Delnice, Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije i Specijalističke postrojbe CZ PGŽ

V.

Financiranje sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije
u 2020. godini te projekcije za 2021. i 2022. godinu

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-46

Rijeka, 25. lipnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2148&mjesto=00001&odluka=108
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr