SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 21. Srijeda, 17. lipnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

72.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 pročišćeni tekst), članka 52. točaka 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 09/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 02/20) i članka 25. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 03/16, 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 8. lipnja 2020. godine, donio je

ODLUKU
o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora
Trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o.

I.

Predlaže se Skupštini Trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. da se na dužnost novog člana Nadzornog odbora Društva kao predstavnika Primorsko-goranske županije izabere Dragica Marač.

II.

Predloženom članu Nadzornog odbora mandat traje 4 (četiri) godine od dana donošenja odluke o njegovu izboru od strane Skupštine Trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/20-01/22

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-20-36

Rijeka, 8. lipnja 2020.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr