SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 21. Srijeda, 17. lipnja 2020.
GRAD RAB

47.

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13 i 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 03/17) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/19, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradonačelnik Grada Raba donosi

ODLUKU

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se da za Strategiju razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

II.

Temeljem mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije od 19. kolovoza 2019. (KLASA: 351-01/19-04/36, URBROJ: 2170/1-03-08/6-19-7) za Strategiju razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine bilo je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš predmetne Strategije razvoja turizma proveo je Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko- goranske županije.

III.

Pravna osnova za izradu Strategije razvoja turizma Grada Raba

Pravna osnova za izradu Strategije razvoja turizma Grada Raba je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 123/17) i Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.g. (»Narodne novine« broj 55/13).

Razlozi za izradu i donošenje Strategije razvoja turizma Grada Raba

Izradi Strategije razvoja turizma pristupilo se u cilju valorizacije turističke ponude i načina definiranja razvojnih turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne ponude i ukupnog razvoja Grada Raba.

IV.

Nositelj izrade predmetne Strategije razvoja turizma Grada Raba je Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba. Izrađivač predmetne Strategije je Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije.

V.

Ciljevi i programska polazišta Strategije razvoja turizma Grada Raba

Strateški ciljevi razvoja turizma Grada Raba su:

- Integriranje i unapređivanje ponude Grada Raba;

- Plasman lokalnih proizvoda kroz turizam;

- Aktiviranje svih resursa grada u cilju produženja turističke sezone;

- Podizanje konkurentnosti i osvajanje novih tržišta.

Obuhvat Strategije razvoja turizma Grada Raba

Strategija razvoja turizma Grada Raba obuhvaća čitavo područje Grada Raba.

VI.

U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, za predmetnu Strategiju razvoja turizma je proveden postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 80/13, 15/18 i 14/19). Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije u navedenom postupku donio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-04/108, URBROJ: 2170/1-03-08/3-20-11 od 11. ožujka 2020.) da je predmetna

Strategija razvoja turizma prihvatljiva za ekološku mrežu RH te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, uz primjenu sljedećih uvjeta zaštite prirode:

- prilikom provedbe Strategije potrebno je očuvati ugrožene i rijetke stanišne tipove i staništa strogo zaštićenih vrsta koje se nalaze u njezinom obuhvatu;

- kako bi se očuvali ugroženi i rijetki stanišni tipovi G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s više ili manje mulja, G.3.6. Infralitoralna čvrsta dna i stijene, F.1.1. Površine slanih, pli.2. Infralitoralni sitni pijesci s više ili manje mulja, G.3.6. Infralitkih, muljevitih močvara pod halofitima te F.2. Pjeskovita morska obala potrebno je zabraniti gradnju, vađenje pijeska, nasipavanje te betoniranje na području rasprostranjenosti ovih stanišnih tipova i u neposrednoj blizini pješčanih plaža;

- kako bi se očuvao ugroženi i rijetki stanišni tip F.4.1. Površine stjenovitih obala pod halofitima potrebno je zabraniti gradnju na području rasprostranjenosti stanišnog tipa te betoniranje i nasipavanje obale

- element Strategije, welcome centar u luci Mišnjak, potrebno je planirati u obuhvatu postojećih elemenata luke.

VII.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene predmetne Strategije razvoja turizma, u cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba zatražio je mišljenje od tijela/osoba određenih posebnim propisima:

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

2. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka,

3. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin Kula 2/II, 51000 Rijeka,

4. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Adamićeva 10/VI, 51000 Rijeka,

5. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin Kula 2/III, 51000 Rijeka,

6. Hrvatske vode, Vodno gospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

7. Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Rijeka, Zanonova 1, 51000 Rijeka,

8. Hrvatske ceste d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb,

9. Elektroprimorje Rijeka d.o.o., Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

10. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/XI, 51000 Rijeka

11. Grad Cres, Creskog statuta 15, 51557 Cres,

12. Grad Mali Lošinj, Riva Lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj,

13. Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj,

14. Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja,

15. Općina Lopar, Lopar 289A, 51281 Lopar,

16. Općina Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 53288 Karlobag

Zaprimljena su mišljenja javnopravnih tijela koja su sudjelovala u postupku kako slijedi:

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, mišljenje od 04. studenog 2019. (KLASA: 351-01/19- 01/46, URBROJ: 2170-02/09-19-2) u kojem je navedeno u bitnom da za predmetnu Strategiju razvoja turizma nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;

- HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., mišljenje od 29. listopada 2019. (BROJ: 401200101-19864) u kojem je navedeno da za predmetnu Strategiju razvoja turizma nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za razvoj i strateško planiranje, Odjel za razvoj i planiranje, mišljenje od 12. studenog 2019. (KLASA: 351-03/19-01/28, URBROJ: 345-200- 210/160-19-02) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetnu Strategiju razvoja turizma nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš;

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, mišljenje od 22. studenog 2019. (KLASA: 351-03/19-01/0000349, URBROJ: 374-23-3-19-2) u kojem je u bitnom navedeno da predmetna Strategija razvoja turizma neće imati značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša (vode) ukoliko se prilikom realizacije ciljeva navedenih u predmetnoj Strategiji bude poštivala važeća zakonska regulativa i prostorno-planska dokumentacija;

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, mišljenje od 11. ožujka 2020. (KLASA: 351-01/19-04/108, URBROJ: 2170/1-03-08/3-20-12) u kojem je u bitnom navedeno da za predmetnu Strategiju razvoja turizma nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i mišljenje od 11. ožujka 2020. (KLASA: 351-01/19-04/108, URBROJ: 2170/1-03-08/3-20-11) u kojem je navedeno da je predmetna Strategija razvoja turizma prihvatljiva za ekološku mrežu, te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, uz primjenu propisanih uvjeta zaštite prirode.

VIII.

Obrazloženje razloga zbog kojih nije potrebno provesti stratešku procjenu:

1. Stratešku procjenu nije potrebno provesti primjenom pojedinačnih ispitivanja i kriterija iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš te uključujući mišljenja drugih nadležnih javnopravnih tijela navedenih u prethodnoj točci ove Odluke,

2. Obzirom na vrstu, veličinu i operativne uvjete, za provedbu predmetne Strategije razvoja turizma nije potrebna strateška procjena jer planirane aktivnosti neće prouzročiti značajan negativan utjecaj na okoliš,

3. Obzirom na druge strategije, planove i programe, uključujući i one u hijerarhiji, predmetna Strategija razvoja turizma je usklađena sa istima te po tom kriteriju nema osnove za provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš,

4. Mogući utjecaji će biti privremenog karaktera i manjeg značaja.

IX.

Grad Rab dužan je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 64/08).

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 334-01/19-01/03

Ur. broj: 2169-01-01-20-22

Rab, 8. lipnja 2020.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr