SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 21. Srijeda, 17. lipnja 2020.
OPĆINA PUNAT

50.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93, 38/09), članka 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/ 19 i 47/20), članka 132. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 41/14, 110/15 i 14/19), članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine« broj 26/ 15), članka 4. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/ 16) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 10/19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat na 29. sjednici Općinskog vijeća održanoj 16. lipnja 2020. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
O UTVRĐIVANJU PRIORITETNIH PODRUČJA
ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA
PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA
ČIJE AKTIVNOSTI DOPRINOSE
ZADOVOLJENJU JAVNIH POTREBA
OPĆINE PUNAT ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Programu o utvrđivanju prioritetnih područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Punat za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/19) dodaje se članak 5. koji glasi:

»Uslijed proglašenja epidemije COVID-19, dodjeljena sredstva iz članka 3. ovog Programa umanjit će se te raspodijeliti kako slijedi:

- hladni pogon financirat će se u iznosu od 100% od ukupno dodjeljenih sredstava, sukladno obrascima proračuna udruga,

- sredstva za ostale programske aktivnosti financirat će se u iznosu od 70% od ukupno dodjeljenih sredstava, sukladno obrascima proračuna udruga.

Sukladno prethodnom stavku ovog članka u Proračunu Općine Punat za 2020. godinu za financiranje prioritetnih područja iz članka 2. ovog Programa osigurano je ukupno 620.000,00 kuna i to za:

1. Programe javnih potreba u kulturi 285.000,00 kuna,

2. Programe javnih potreba u sportu 185.000,00 kuna,

3. Programe civilnog društva 150.000,00 kuna.«

Članak 2.

Dosadašnji članak 5. postaje članak 6.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-20-16

Punat, 16. lipnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2147&mjesto=51521&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr