SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 21. Srijeda, 17. lipnja 2020.
OPĆINA PUNAT

48.

Temeljem članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/ 18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 10/ 19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat, na 29. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Punat u 2020. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 34/19) članak 2. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture financirat će se sredstvima:

1. komunalnog doprinosa 0,00

2. komunalne naknade 2.642.738,53

3. cijene komunalne usluge 0,00

4. naknade za koncesiju 0,00

5.. proračuna jedinice lokalne samouprave 0,00

5.a.) ekološka pristojba 22.158,58

5.b.) boravišna pristojba 0,00

6. fondova Europske unije 0,00

7. ugovora, naknadama i drugim izvorima 0,00

8. donacija 0,00

UKUPNO 2.664.897,11«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to za:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu dan nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-20-14

Punat, 16. lipnja 2020.

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2147&mjesto=51521&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr