SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 21. Srijeda, 17. lipnja 2020.
OPĆINA PUNAT

42.

Na temelju članka 5. stavak 1. točka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat na 29. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o parkirališnim površinama i načinu parkiranja
na području Općine Punat

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju parkirališne površine (u daljnjem tekstu: javna parkirališta) i način parkiranja vozila na rezerviranim parkiralištima na području Općine Punat.

Članak 2.

Javnim parkiralištem smatra se javna prometna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila.

Članak 3.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem, održavanje, obilježavanje i druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavlja trgovačko društvo u vlasništvu Općine »KD Črnika« d.o.o. (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).

Organizator parkiranja donosi Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama uz prethodnu suglasnost općinskog vijeća Općine Punat.

Članak 4.

Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno, ulično ili izvanulično.

Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje

- od 1. lipnja do 30. rujna u vremenu od 8,00 do 22,00 sata (zona parkiranja broj 2, 4, 5, 6 i 7)

- od 1. svibnja do 31. listopada u vremenu od 8,00 do 22,00 sata. (zona parkiranja broj 1)

- od 1. ožujka do 31. listopada od 8,00 do 22,00 sata (zona parkiranja broj 3)

Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom privremene regulacije prometa, određenih manifestacija i slično.

Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom ili vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom dokumentacijom.

Izvanulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u skladu s ovom Odlukom i prostorno su definirana.

Izvanulična javna parkirališta s naplatom mogu biti asfaltirana, betonska, popločena i neasfaltirana.

Članak 5.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

Javna parkirališta s naplatom moraju imati izložen cjenik za parkiranje vozila, dopušteno trajanje parkiranja, vrijeme

naplate parkiranja i oznaku vozila kojima je dozvoljeno parkiranje.

Uređenje parkirališta na kojima se obavlja naplata, sukladno stavku 1. i 2. ovog članka, obveza je Organizatora parkiranja.

II. STALNA JAVNA PARKIRALIŠTA S NAPLATOM

Članak 6.

Stalna javna parkirališta s naplatom u Općini Punat su:

- zona parkiranja 1: Ulica Obala, od brodogradilišta do Trga Zahvalnosti;

- zona parkiranja broj 2: Ulica Obala, prostor uz obalni zid »Pod gušternu«, od Hotela »Park« do autobusnog stajališta, prostor ispred Turističke zajednice, pored i oko autobusnog stajališta te okretišta kod slastičarne Oaza;

- zona parkiranja broj 3: autobusno stajalište - samo za parkiranje autobusa;

- zona parkiranja broj 4: u Ulici Ivana Gorana Kovačića, uz građevinu dječjeg vrtića i iza Depadanse hotela Park;

- zona parkiranja broj 5: na Punta de biju;

- zona parkiranja broj 6: odvojak Ulice Kralja Zvonimira, k.č. 8613/11 i 8614/1 k.o. Punat,

- zona parkiranja broj 7: »Portić« u lučici u Staroj Baškoj.

III. PARKIRANJE NA REZERVIRANIM PARKIRALIŠTIMA

Članak 7.

Na javnom parkiralištu na kojem se obavlja naplata kao i na javnom parkiralištu bez naplate može se dati u zakup rezervirano parkirališno mjesto.

Rezervirano parkirališno mjesto u vlasništvu Općine Punat daje se u zakup putem javnog poziva, osim parkirališta koja su dijelom u privatnom vlasništvu koja se dodjeljuju neposredno.

Pravo na rezervirano parkirališno mjesto imaju fizičke osobe - vlasnici objekta s prebivalištem na području Općine Punat, kao i pravne osobe sa sjedištem na području Općine Punat, a koje nemaju osigurano parkirališno mjesto u okućnici. Prednost pri odabiru na rezervirano parkirališno mjesto imaju osobe s prebivalištem odnosno sjedištem koje je najbliže poziciji rezerviranog parkirališnog mjesta.

Status prebivališta utvrđuje se u postupku dokazivanja osobnom iskaznicom te sljedećom dokumentacijom:

- mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona,

- prijam poštanske pošiljke,

- potvrda o zasnovanom radnom odnosu,

- izjava o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite,

- izjave svjedoka, očevid i

- drugi raspoloživi podaci kako bi se utvrdilo da li se radi o stalnom prebivalištu.

Pravo na rezervirano parkirališno mjesto ima fizička osoba iz stavka 3. ovog članka uz uvjet da:

- ima vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom,

- ima pravo korištenja vozila na svoje ime što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

Na parkirališnom mjestu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevine niti izvođenja drugih radova, osim izvođenja građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni sukladnoj ugovoru o zakupu te isključivo uz pisanu suglasnost Općine Punat. Zakupnik nema pravo na povrat troškova ulaganja.

Ugovor o zakupu zaključuje se najduže na rok od 5 godina u obliku ovršne isprave, uz mogućnost produženja do 3 godine bez prethodno provedenog javnog poziva uz uvjet uredno ispunjenih obveza preuzetih ugovorom.

Parkirališno mjesto dodijeljeno u zakup, zakupac ne smije dati u podzakup.

Ukoliko se nakon raspisanog javnog poziva za dodjelu u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta ne popune sva parkirališna mjesta, rezervirano parkirališno mjesto može se dodijeliti neposredno osobama koje ne ispunjavaju uvjete iz stavka 3. i 5. ovog članka, ali uz uvjet da nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Punat i da su vlasnici ili korisnici objekta na području Općine Punat. Rezervirano parkirališno mjesto dodjeljivati će se sukladno podnesenom zahtjevu po redu zaprimanja, a ugovor o zakupu sklapa se na razdoblje od godine dana.

Članak 8.

Ugovor o zakupu prestaje istekom ugovorenog roka, sporazumom stranaka u svako doba, kao i drugim slučajevima utvrđenima ugovorom o zakupu.

Općina Punat će otkazati ugovor o zakupu prije isteka ugovorenog roka i uz otkazni rok od 30 dana:

- kada zakupac ne koristi parkirališno mjesto u svrhu utvrđenu ugovorom,

- zakupac parkirališno mjesto da u podzakup,

- promijeni vrstu korištenja bez prethodnog odobrenja Općine Punat,

- bez odobrenja Općine Punat izvrši investicijske radove koji radovi prelaze granicu uobičajenog gospodarenja ili su protivni svrsi ugovora

- ukoliko zakupac ne plati jednu godišnju zakupninu

- u slučaju potrebe privođenja namjeni određenoj prostorno planskom dokumentacijom.

Danom isteka ili raskida ugovora, zakupac je dužan predati Općini Punat u posjed parkirališno mjesto slobodno od stvari, bez prava na naknadu za uložena sredstva.

Članak 9.

Javni poziv za dodjelu u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta raspisuje Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, a postupak provodi Povjerenstvo za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu od 3 člana imenovanih od općinskog načelnika. Obavijest o raspisanom javnom pozivu i tekst javnog poziva objavljuje se na službenim web stranicama Općine Punat, a tekst javnog poziva na oglasnoj ploči Općine Punat.

Članak 10.

Tekst javnog poziva obvezno sadrži:

- opis nekretnine (naziv parkirališta, zemljišnoknjižni podaci i dr.),

- iznos godišnje zakupnine,

- razdoblje za koje se daje parkirališno mjesto u zakup,

- rok za podnošenje koji ne može biti kraći od 8 dana ni duži od 30 dana od dana objave obavijesti o raspisanom javnom pozivu,

- visina jamčevine, broj računa na koji se uplaćuje i rok do kojeg mora biti plaćena,

- odredbu tko može sudjelovati u javnom pozivu,

- odredbu o dokumentaciji koju mora podnijeti podnositelj prijave te odredbu da se nepotpune prijave i one podnesene izvan utvrđenog roka neće razmatrati,

- odredbu do kojeg se trenutka može valjano predati prijava za sudjelovanje u javnom pozivu,

- adresu i način dostave prijava,

- obavijest gdje je objavljen javni poziv,

- mjesto datum i sat otvaranja prijava,

- odredbu o tome tko se smatra podnositeljem prijave koji ima prednost pri odabiru,

- odredbu da podnositelj prijave ne smije imati nepodmirene obveze prema Općini Punat,

- odredbu da podnositelj prijave koji ima prednost pri odabiru, a koji odustane od prijave gubi pravo na povrat jamčevine,

- odredbu da u slučaju odustanka podnositelja prijave koji ima prednost pri odabiru, podnositeljem prijave koji ima prednost smatrat će se sljedeći podnositelj prijave čije je prebivalište odnosno sjedište najbliže poziciji rezerviranog parkirališnog mjesta,

- rok za uplatu zakupnine,

- odredbu o pravu Općine Punat da odustane od zakupa u svako doba prije potpisivanja ugovora o zakupu,

- druge bitne okolnosti i uvjeti zakupa.

Članak 11.

Povjerenstvo za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta po provedenom postupku i nakon isteka roka za podnošenje prijava na poziv koji ne može biti kraći od 8 dana od dana objave poziva, zapisnički utvrđuje podnositelje prijava koji ispunjavaju tražene uvjete.

Lista podnositelja prijava koji ispunjavaju tražene uvjete objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Punat i na službenoj web stranici Općine Punat u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na poziv.

Podnositelji prijava imaju pravo podnijeti pisani prigovor na objavljenu Listu iz prethodnog stavka ovog članka u roku od 8 dana od dana objave, a o prigovoru odluku donosi općinski načelnik.

Odluka općinskog načelnika po prigovoru je konačna.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, a nakon proteka roka za podnošenje prigovora odnosno nakon donošenja odluke po prigovoru, općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli u zakup rezerviranog parkirališnog mjesta.

Na temelju Odluke općinskog načelnika, podnositelj prijave dužan je pristupiti sklapanju ugovora o zakupu rezerviranog parkirališnog mjesta u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru, a protekom roka smatrat će se da je odustao od zakupa te gubi pravo na povrat jamčevine.

Odustankom podnositelja prijave koji ima prednost pri odabiru, prijaviteljem koji ima prednost pri odabiru, smatrat će se podnositelj prijave čije je prebivalište odnosno sjedište najbliže poziciji rezerviranog parkirališnog mjesta.

Osobe koje namjeravaju sudjelovati u postupku javnog prikupljanja ponuda, dužne su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% utvrđene godišnje zakupnine.

Nakon odabira, jamčevina će se odabranom podnositelju prijave uračunati u zakupninu, a ostalim podnositeljima prijave, jamčevina će se bez kamata vratiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Članak 12.

Broj i mjesto rezerviranih parkirališnih mjesta, visina naknade, način i rokovi plaćanja zakupa propisuje se odlukom općinskog načelnika.

Zakup za rezervirana parkirališna mjesta plaća se u korist proračuna Općine Punat.

Članak 13.

Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranim parkirališnim mjestima.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službene novine primorsko goranske županije« broj 12/18, 18/18, 10/19 i 24/19).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-20-7

Punat, 16. lipnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2147&mjesto=51521&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr