SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 21. Srijeda, 17. lipnja 2020.
OPĆINA PUNAT

37.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18, 118/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« br. 3/17) i članka 45. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 8/18, 10/19 i 03/ 20), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine Punat, dana 15. lipnja 2020. godine donosi

ODLUKU
da za IV. izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Punat nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš

PRAVNA OSNOVA

I.

Općinski načelnik Općine Punat donio je dana 12. ožujka 2020. godine Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Punat ( KLASA: 350-02/20-01/01, URBROJ: 2142-02-02/ 01-20-5 ) prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade) proveo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Punat Urbanističkog plana uređenja (u daljnjem tekstu: Plan).

U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš dobiveno je mišljenje da za predmetni Plan ne bi bilo potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

II.

Nositelj izrade Plana i nadležno tijelo za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

RAZLOZI IZRADE PLANA SU SLIJEDEĆI

III.

Razlozi izrade plana su sljedeći:

Prostorni plan uređenja Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 09/08) donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Punat održanoj 19. ožujka 2008. Zatim je donesena Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat koja je objavljena u »Službenim novinama PGŽ«, broj 30/10 te Odluka o ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat objavljena u »Službenim novinama PGŽ«, broj 14/15.

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat objavljena je u »Službenim novinama PGŽ«, broj 37/15, a Odluka o donošenju u »Službenim novinama PGŽ«, broj 30/18.

Iz ovih činjenica proizlazi da je Plan u velikom dijelu usklađen s razvojnim potrebama lokalne zajednice, stanovnika i ostalih korisnika prostora, međutim u razdoblju izrade posljednjih izmjena plana pojavile su se inicijative za provjerom određenih rješenja u grafičkom dijelu plana kao i u tekstualnom dijelu.

Izrada IV. izmjena i dopuna Plana je rezultat kontinuiranog procesa planiranja koje se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja u prostoru te prilagođavanju odredba za provođenje.

U okolnostima stabilnog rasta i održivog gospodarskog razvoja nužno je neprestano i nanovo sagledavati sveukupni prostor, u cilju zadovoljavanja raznolikih potreba i stvaranja preduvjeta za prioritetni i ravnomjerni razvoj gospodarskih djelatnosti, u dobroj mjeri usklađenja javnog i privatnog interesa.

Ovom IV. izmjenom i dopunom Plana ostvarit će se preduvjeti za utvrđivanje nove lokacije reciklažnog dvorišta (za komunalni i građevinski otpad) koje je potrebno dislocirati s postojeće pozicije unutar središnjeg naselja Punat, planske oznake N1 (k.č.br. 4347/18 i 4348/11; obje k.o. Punat), na novu lokaciju uz Županijsku cestu (ŽC 5125) prema Staroj Baški , preko puta lovačkog doma, na k.č.br. 5794/3, 5795, 5803/4, 5804/3, 5804/4, 5804/5, 5804/6, 5804/7 i 6115 sve k.o. Punat za komunalni i k.č.br. 5169/25 k.o. Punat za građevinski otpad.

Pored izmjene lokacije reciklažnog dvorišta, potrebno je provjeriti uvjete gradnje na dijelu naselja Punat na predjelu Buka gdje je prošlim izmjenama Plana prošireno građevinsko područje u cilju gradnje gradnju obiteljskih hotela i smještajnih građevina višeg standarda, za što je potrebno provesti usklađenje s tekućim izmjenama podzakonskih akata.

PROGRAMSKA POLAZIŠTA I CILJEVI IZRADE PLANA

IV.

Cilj IV. izmjena i dopuna Plana je:

- izmijeniti lokaciju reciklažnog dvorišta za komunalni i građevinski otpad s postojeće unutar središnjeg naselja Punat planske oznake N1 (k.č.br.4347/18 i 4348/11, obje k.o. Punat) na novu lokaciju uz Županijsku cestu (ŽC 5125) prema Staroj Baški, preko puta lovačkog doma, na k.č.br. 5794/3, 5795, 5803/4, 5804/3, 5804/4, 5804/5, 5804/6, 5804/7 i 6115 sve k.o. Punat za komunalni i k.č.br. 5169/ 25 k.o. Punat za građevinski otpad.

- provjera statusa i normativno usklađenje proširenog dijela naselja Punat na predjelu Buka prema tekućim izmjenama podzakonskih akata koji se odnose na građevine iz skupine hoteli

- po potrebi, usklađenje s očitovanjima nadležnih tijela u postupku,

- usklađenje sa zakonskim i podzakonskim aktima važećim u trenutku donošenja Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Plana

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

V.

Sve predviđene izmjene navedene su u članku IV. Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Plana, a na temelju tih izmjena korigirat će se elaborat Prostornog plana uređenja Općine Punat u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje, u odgovarajućim prikazima grafičkog dijela plana te u Obrazloženju plana.

POPIS TIJELA I OSOBA KOJE SUDJELUJU U POSTUPKU OCJENE

VI.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš i značajnog negativnog utjecaja na ekološku mrežu. Nositelj izrade zatražio je mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Slogin kula 2, 51500 Rijeka

2. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

3. Hrvatske vode, Zagreb, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Ulica Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka;

4. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro promet i veze, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka

5. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, Rijeka

6. Hrvatske šume d.o.o, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

7. Ponikve Eko Otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk

8. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

Zaprimljena su sljedeća mišljenja:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Slogin kula 2, 51500 Rijeka, KLASA: 351-01/20-04/39, URBROJ: 2170/1-03-08/3-20-6, od 11. svibnja 2020. godine mišljenje da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, uz primjenu navedenih uvjeta zaštite prirode.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Rijeka, Slogin kula 2, KLASA: 351- 01/20-04/39, URBROJ: 2170/1-03-08/3-20-7, od 11. svibnja 2020. godine - mišljenje da ne bi bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

2. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka, KLASA: 612-08/20-10/0110, URBROJ: 532-04-02-11/4-20-2 od 02. travnja 2020. godine mišljenje da za predmetni Plan nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš.

3. Hrvatske vode, Zagreb, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Ulica Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka, KLASA: 350-02/20-01/0000108, URBROJ: 374- 23-1-20-4 od 22. travnja. 2020. godine mišljenje da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš ( utjecaj na vode ) iz razloga budućih postupaka davanja mišljenja na predmetni plan u tijeku njegove izrade, kao i stručnog mišljenja u postupku izdavanja Vodopravnih uvjeta o kojima će se Hrvatske vode detaljnije očitovati.

4. Hrvatske šume d.o.o, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj, KLASA: SNJ/20-01/193, urbroj: 00-02-03/04- 20-03 od 7. travnja 2020. godine, mišljenje da ne očekuje značajan negativan utjecaj IV. izmjena i dopuna PPU Općine Punat na okolne šume i šumsko zemljište kojima gospodari te nemaju dodatnih zahtjeva i posebnih utjecaja vezanih za zaštitu okoliša zbog kojih bi bilo neophodno izraditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš koje je potrebno uvažiti u predmetnom planu.

Svoje očitovanje nisu dostavile slijedeće osobe/institucije, te se stoga smatra da su suglasni s mišljenjem Općine Punat da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro promet i veze, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka

2. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, Rijeka

3. Ponikve Eko Otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk

4. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

VII.

Mišljenje kojim se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš doneseno je primjenom pojedinačnih ispitivanja i kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš kao i na temelju pribavljenih mišljenja tijela.

VIII.

Plan ne predstavlja okvir za financiranje iz sredstava Europske unije, niti okvir za provedbu zahvata koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš i ne očekuje se negativni utjecaj Plana na očuvanje i cjelovitost područja ekološke mreže.

Proveden je postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te je utvrđeno da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, uz primjenu sljedećeg uvjeta zaštite prirode:

- Građevinske radove i uklanjanje vegetacije planirati u razdoblju od 15. kolovoza do 15.ožujka, odnosno izvan razdoblja gniježđenja većine vrsta ptica.

IX.

Prije donošenja ove Odluke zatraženo je mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (KLASA: 350-02/20-01/01, URBROJ: 2142-02-03/ 11-20-31, od dana 26. svibnja 2020. godine) te je dana 08. lipnja 2020.godine, (KLASA: 351-01/20-04/64, URBROJ: 2170/1-03-08/3-20-3) izdano mišljenje kojim se utvrđuje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Puna proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13,153/13,78/15,12/18 i 118/ 18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 3/17).

X.

O ovoj Odluci osigurat će se informiranje javnost i sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 64/08 i 80/13) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i objavljuje se na službenim stranicama Općine Punat.

Klasa: 350-02/20-01/01

Ur. broj: 2142-02-03/11-20-33

Punat, 15. lipnja 2020.

OPĆINA PUNAT

Općinski načelnik

Marinko Žic, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2147&mjesto=51521&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr