SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 20. Srijeda, 10. lipnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

67.

Na temelju članka 20. stavak 2. i članka 22. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 17. stavak 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 pročišćeni tekst i 2/ 20), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 12. Pravila sazivanja i održavanja sjednica Županijske skupštine Primorsko- goranske županije elektronskim putem u izvanrednim situacijama (»Službene novine« broj 7/20), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na izvanrednoj (elektronskoj) 28. sjednici održanoj 30. ožujka 2020 godine, donijela je

ODLUKU
o produženju roka trajanja koncesije za luku posebne
namjene - luku nautičkog turizma A/C Poljana

Članak 1.

Utvrđuje se da je trgovačko društvo Uvala Poljana d.o.o. Koncesionar na pomorskom dobru luke posebne namjene - luke nautičkog turizma A/C Poljana na temelju:

oOdluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma A/C Poljana (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 8/00),

oUgovora o koncesiji za luku nautičkog turizma A/C Poljana sklopljenog dana 20. travnja 2000. godine (KLASA: 022-04/00-03/09 i URBROJ: 2170/1-01-21/ 00-7),

oOdluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije s ovlaštenika koncesije »Lošinjska plovidba -Turizam d.o.o. na tvrtku »Uvala Poljana« d.o.o. (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 32/05),

oUgovora o prijenosu koncesije sklopljenog dana 31. prosinca 2005. godine (KLASA: 342-01/05-02/29 i URBROJ: 2170/1-09/7-05-04),

oOdluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma A/C Poljana (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj17/08) i

o1. Dodatka Ugovoru o koncesiji za luku nautičkog turizma A/C »Poljana« sklopljenog dana 18. svibnja 2008. godine (KLASA: 342-01/08-02/9 i URBROJ: 2170/1-11/6-08-7).

Članak 2.

Produžuje se rok trajanja koncesija za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma A/C Poljana do 20. travnja 2022. godine.

Članak 3.

U razdoblju od 20. travnja 2020. godine do 20. travnja 2021. godine obvezuje se Koncesionar u iznosu od 220.000,00 kuna izgraditi ekrane postojećih mulova, te dodatno uložiti 630.000,00 kuna za sanaciju i rekonstrukciju područja koncesije sukladno Građevinskoj dozvoli (KLASA: UP/I-361-03/17-06/115 URBROJ: 2170/1-0305/ 3-20-9) od 25. veljače 2020. godine.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru u roku od 15 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje Dodatka Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru - dalje u tekstu Dodatak Ugovoru.

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka Ugovoru.

Za dobro izvršenje posla Koncesionar se obvezuje dostaviti, prije sklapanja Dodatka Ugovoru, dvije bjanko zadužnice na iznos od 500.000,00 kuna solemnizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja ulaganja iz članka 2. ove Odluke.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru potpisuje Župan.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, nakon čega će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Koncesija za luku posebne namjene za luku nautičkog turizma A/C Poljana je dana na rok od 20 godina i traje do 20. travnja 2020. godine.

Dana 4. ožujka 2020. godine, prije isteka roka koncesije, Koncesionar trgovačko društvo Uvala Poljana d.o.o. dostavio je Zahtjev za produženjem roka trajanja koncesije za luku nautičkog turizma A/C Poljana sa zamolbom da se pribavi i suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Studijom gospodarske opravdanosti Koncesionar je u tijeku postojeće koncesije bio dužan izgraditi ekrane postojećih mulova.

Zbog objektivnih okolnosti nisu bili u mogućnosti ishoditi građevinsku dozvolu u roku u kojem bi mogli realizirati predmetnu investiciju za vrijeme trajanja postojeće koncesije.

Razlog kašnjenja je usklađenje prostorno-planske dokumentacije na mikrolokaciji, te pribavljanje dokumentacije i suglasnosti za predmetni zahvat imajući u vidu da isto događa na izuzetno zahtjevnom području na kojem se preklapaju državna cesta, gradska komunalna infrastruktura, te pomorsko dobro. Zbog svega navedenog, ishođenje građevinske dozvole nepredviđeno se odužilo.

Koncesionar je dana 25. veljače 2020. godine dobio Građevinsku dozvolu KLASA: UP/I-361-03/17-06/115 UR. BROJ: 2170/1-0305/3-20-9 koja je preduvjet za izvršenje radova u postojećoj luci.

Koncesionar želi pažnjom dobrog gospodara, urednog Koncesionara, predmetno pomorsko dobro priveo svrsi, sukladno odredbama Odluke i Ugovora o koncesiji te njihovim izmjenama i dopunama, te zbog toga moli Davatelja koncesije, Primorsko-goransku županiju da, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, produlji trajanje koncesije na rok od dvije godine. U prvoj godini produženja trajanja koncesije Koncesionar treba uložiti 220.000,00 kuna za izgradnju ekrana postojećih mulova i dodatnih 630.000,00 kuna za sanaciju i rekonstrukciju područje koncesije sukladno Građevinskoj dozvoli.

Zahtjev je osnovan i temelji se na odredbama iz Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) i Zakona o koncesijama (»Narodne novine« br. 69/17).

Sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) predmetna Odluka biti će dostavljana putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na suglasnost Vladi Republika Hrvatske. Po dobivanju suglasnosti Odluka će stupiti na snagu, te će se provesti postupak u svezi sklapanja dodatka Ugovoru o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke, a nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske iz članka 5. ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

 

Klasa: 021-04/20-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-22

Rijeka, 30. ožujka 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2146&mjesto=00001&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr