SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 20. Srijeda, 10. lipnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

30.

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/ 17, 04/18, 06/20), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 8. lipnja 2020. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU OPĆINE BAŠKA U 2020. GODINI

Članak 1.

Ovim se programom održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području Općine Baška, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju

poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalnih djelatnosti:

»1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4. održavanje javnih zelenih površina,

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja,

7. održavanje čistoće javnih površina,

8. održavanje javne rasvjete.«

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

 

 

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 3.038.509,00 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

1. prihodi od komunalne naknade - 1.982.253,00 kuna,

2. opći prihodi - 6.954,00 kuna,

3. prihodi od koncesijskih naknada - 424.956,00 kuna,

4. ekološka pristojba - 408.356,00 kuna,

5. komunalni doprinos - 42.075,00 kuna.

6. preneseni višak - 173.915,00 kuna,

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Obavljanje poslova održavanja povjerava se pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Baška - TD Baška d.o.o. i TKD Ponikve d.o.o. Krk. Obavljanje poslova može se povjeriti i drugim pravnim osobama provedbom zakonom propisanog postupka.

Način, dinamika i ostali uvjeti obavljanja poslova koji se povjeravaju TD Baška d.o.o., prvenstveno u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina, uredit će se posebnim ugovorom.

Članak 5.

»Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Baška za 2020. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 021-05/20-01/5

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-9

Baška, 8. lipnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2146&mjesto=10007&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr