SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

60.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 69. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 15. stavka 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat (»Službene novine« broj 14/14 i 39/14), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar
Riviera d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom
dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred
autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, da kao Koncesionar na plaži ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat temeljem Ugovora broj P 007/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat (KLASA: 342- 01/13-02/20, URBROJ: 2170/1-07-02/1-14-24 od 01. srpnja 2014. godine) i Dodatka Ugovoru broj P 007/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat (KLASA: 342-01/13-02/20, URBROJ: 2170/1-07-02/1-15-39 od 2. veljače 2015. godine) - dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, sklopi ugovore o potkoncesijama na rok od dana stupanja na snagu ove Odluke do 30. rujna 2020. godine s:

1. Dinom Čerkezovićem, vlasnikom obrta za usluge OZIRIS, Punat, Vela Draga 1, OIB 17641370063, za obavljanje sportsko-rekreativnih djelatnosti i pružanja usluga iznajmljivanja dva vodena skutera, te obavljanja djelatnosti vuče rekvizita jednim gliserom na dijelu k.č. 2279 k.o. Stara Baška na površini od 20 m2 na kopnu s pripadajućim akvatorijem od 880 m2 s predloženom godišnjom naknadom za potkoncesiju u iznosu od 11.000,00 kuna za stalni dio i 4% od godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja usluga pružanja sportsko-rekreativnih usluga iznajmljivanja vodenih skutera, te obavljanja djelatnosti vuče rekvizita gliserom za promjenjivi dio naknade i

2. Alenom Nakićem, vlasnikom obrta za rekreaciju i sport SURF&FUN, Rijeka, Bože Starca Jurićava 47, OIB 86208678362, za pružanje sportsko-rekreativne usluge iznajmljivanja četiri kajaka i šest SUP dasaka na dijelu

k.č. 2279 k.o. Stara Baška na površini od 20 m2 na kopnu s pripadajućim akvatorijem od 450 m2 s predloženom godišnjom naknadom za potkoncesiju u iznosu od 9.000,00 kuna za stalni dio i 4% od godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja usluga pružanja sportsko-rekreativnih usluga iznajmljivanja kajaka i SUP dasaka za promjenjivi dio naknade.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na predmetu koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 5. Ugovora o koncesiji.

Potkoncesionar Dino Čerkezović, vlasnik obrta za usluge OZIRIS dužan je prije početka obavljanja gospodarske djelatnosti zatražiti suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/ 14 i 39/14) i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan, po zaprimanje ove Odluke, u roku od 10 (deset) dana, jedan originalni primjerak svakog ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-39

Rijeka, 28. svibnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr