SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

59.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 69. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 12. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko

korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk (»Službene novine« broj 25/13 i 39/14), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Valamar Riviera d.d. za davanje potkoncesije
na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela
plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, da kao Koncesionar na plaži ispred ispred autokampa Krk, Grad Krk temeljem Ugovora broj P009/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk (KLASA: 342-01/12-02/34, URBROJ: 2170/1-07-13-14 od 2. rujna 2013. godine i Dodatka ugovoru KLASA: 342-01/12-02/34, URBROJ: 2170/1-07-02/1- 15-36 od 2. veljače 2015. godine) - dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, sklopi ugovor o potkoncesiji na rok od dana stupanja na snagu ove Odluke do 30. rujna 2020. godine s obrtom za iznajmljivanje »Ultra fitness one« kojeg je vlasnica Jadranka Miletić-Široka iz Kastva, Rubeši 56, OIB: 92680720319, za pružanje sportsko-rekreacijskih usluga - postavljanje vodenog parka na napuhavanje na pomorskom dobru i to na morskoj površini plaže ispred kampa Krk. Dimenzija vodenog parka iznosi 28 m x 12 m, što čini površinu od 336 m2. Godišnja naknada za potkoncesiju iznosi 15.000,00 kuna za stalni dio i 4,5% od prihoda ostvarenog od obavljanja usluga iznajmljivanja vodenog parka na napuhavanje.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na području koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 9. Ugovora o koncesiji.

Potkoncesionar Jadranka Miletić-Široka, vlasnica obrta za iznajmljivanje »Ultra fitness one« dužna je prije početka obavljanja gospodarske djelatnosti zatražiti suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/13, 39/14) i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan, po zaprimanje ove Odluke, u roku od 10 (deset) dana, jedan originalni primjerak ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-37

Rijeka, 28. svibnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr