SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

58.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 69. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 12. stavak 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj (»Službene novine« broj 25/13 i 21/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/ 18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Hoteli Njivice d.o.o. na davanje potkoncesija na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža
u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa
Njivice u Njivicama, Općina Omišalj

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. iz Njivica, Primorska cesta bb, 51512 Njivice da kao Koncesionar na plažama, temeljem Ugovora broj: P 008/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj od 1. siječnja 2014. godine i Dodatka Ugovoru broj P 008/07/ 2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj od 31. srpnja 2015. godine - dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, sklopi ugovore o potkoncesijama s:

1. obrtom Masare za masažu, vlasnika Adnana Kamberovića, za pružanje usluge masaže ukupne površine 6 m2, u iznosu od 7.000,00 kuna za stalni dio godišnje naknade za potkoncesiju i 3% od prometa potkoncesionara za promjenjivi dio godišnje naknade za potkoncesiju u periodu od dvije godine od dana dobivanja suglasnosti Primorsko- goranske županije,

2. obrtom RAED vlasnika Raeda Kharboutlya, za jedan štand za prodaju suvenira i nakita na površini od 5 m2, u iznosu od 7.000,00 kuna za stalni dio godišnje naknade za potkoncesiju i 3% od prometa potkoncesionara za promjenjivi dio godišnje naknade za potkoncesiju u periodu od dvije godine od dana dobivanja suglasnosti Primorsko- goranske županije,

3. obrtom Aqua park resort vlasnika Damira Mehanovića, za zabavu i rekreaciju za pružanje usluga vodenog parka na ukupnoj površini od 300 m2, u iznosu od 20.000,00 kuna za stalni dio godišnje naknade za potkoncesiju i 3% od prometa potkoncesionara za promjenjivi dio godišnje naknade za potkoncesiju u periodu od dvije godine od dana dobivanja suglasnosti Primorsko-goranske županije,

4. trgovačkim društvom More Sup & fun d.o.o. za iznajmljivanje plovila 8 sup daski za veslanje, 2 pedaline i 3 kajaka na ukupnoj površini od 100 m2, u iznosu od 7.000,00 kuna za stalni dio godišnje naknade za potkoncesiju i 3% od prometa potkoncesionara za promjenjivi dio godišnje naknade za potkoncesiju u periodu od dvije godine od dana dobivanja suglasnosti Primorsko-goranske županije,

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na predmetu koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 9. Ugovora o koncesiji.

Koncesionar je dužan za potkoncesionara iz članka 1. točka 3. ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe prije početka obavljanja gospodarske djelatnosti.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj (»Službene novine« broj 25/13 i 21/15) i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije originalni primjerak ili ovjerenu presliku svakog ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-35

Rijeka, 28. svibnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2144&mjesto=00001&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr