SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

57.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 69. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 14. stavak 3. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Plava terasa s dijelom plaže u Njivicama, Općina Omišalj (»Službene novine« broj 14/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/ 18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Hoteli Njivice d.o.o. na davanje potkoncesija na
pomorskom dobru na dijelu plaže ispred ugostiteljskog
objekta Plava terasa u Njivicama, Općina Omišalj

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. iz Njivica, Primorska cesta bb, 51512 Njivice - dalje u tekstu: Koncesionar, da temeljem Ugovora broj P010/ 07/2019 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Plava terasa s dijelom plaže u Njivicama, Općina Omišalj od 20. prosinca 2019. godine, sklopi ugovore o potkoncesijama s:

1. obrtom za usluge Sport nautika, vlasnika Tina Goića iz Njivica, Jadranska cesta 10, OIB: 02825007779 u periodu od dana dobivanja suglasnosti Davatelja koncesije do 31. listopada 2020. godine za iznajmljivanje 4 jet ski (morska skutera), iznajmljivanje 1 glisera i pružanja usluga 1 gliserom s priključcima (padobran, tube, skijanje na moru...) za iznos od 30.000,00 kuna za stalni dio godišnje naknade za potkoncesiju i 3% od prometa potkoncesionara za promjenjivi dio godišnje naknade za potkoncesiju. Površina potkoncesije na kopnu iznosi 12 m2, a površina u moru biti će utvrđena u suglasnosti nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe,

2. obrtom za iznajmljivanje plovila BI Boat Charter, vlasnika Pave Cindrića iz Njivica, Omladinska 16, OIB: 46524687480 u periodu od dana dobivanja suglasnosti Davatelja koncesije do 31. listopada 2020. godine za postavljanje 1 lako uklonjivog objekta do 12 m2 za potrebe pružanja usluga - naplata iznajmljivanja plovila za iznos od 6.000,00 kuna za stalni dio godišnje naknade za potkoncesiju i 3% od prometa potkoncesionara za promjenjivi dio godišnje naknade za potkoncesiju. Površina potkoncesije na kopnu iznosi 12 m2, a površina u moru biti će utvrđena u suglasnosti nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe,

3. trgovačkim društvom Pelagos j.d.o.o., Njivice, Stube put Kijca 6, OIB: 76282025420 u periodu od dana dobivanja suglasnosti Davatelja koncesije do 31. listopada 2020. godine za djelatnost škole ronjenja (ronilački klub) za iznos od 12.000,00 kuna za stalni dio godišnje naknade za potkoncesiju i 3% od prometa potkoncesionara za promjenjivi dio godišnje naknade za potkoncesiju. Površina potkoncesije na kopnu iznosi 12 m2, a površina u moru biti će utvrđena u suglasnosti nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti obavljanja djelatnosti.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na predmetu koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 5. Ugovora o koncesiji.

Koncesionar je dužan dostaviti Davatelju koncesije suglasnosti nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za sve potkoncesionare prije početka obavljanja njihove djelatnosti.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Plava terasa s dijelom plaže u Njivicama, Općina Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/19) i Ugovora broj P010/07/2019 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Plava terasa s dijelom plaže u Njivicama, Općina Omišalj od 20. prosinca 2019. godine ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije originalni primjerak ili ovjerenu presliku svakog ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-33

Rijeka, 28. svibnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr