SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

56.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 16. stavak 12. točka 4. i članka 63. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 29. sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže
ispred kampa Čikat, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

U članku 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Čikat, Grad Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko goranske županije broj 14/19«) riječi:

»Jadranka kampovi d.o.o., Mali Lošinj, Dražica 1, OIB: 90961444068«, zamjenjuju se riječima:

»Jadranka turizam d.o.o. Mali Lošinj, Dražica 1, OIB: 25295166877«.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će trgovačkom društvu »Jadranka turizam« d.o.o., u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje 1. Dodatka Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Čikat, Grad Mali Lošinj - dalje: Dodatak Ugovoru.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru iz stavka 1. ovoga članka potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Dana 11. prosinca 2019. godine Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije zaprimio je Obavijest o namjeri provođenja statusne promjene kojom je društvo Jadranka kampovi d.o.o. pripojeno društvu Jadranka Hoteli d.o.o. koje je dana 31. prosinca 2019. godine promijenilo postojeću tvrtku u novu tvrtku pod nazivom Jadranka turizam d.o.o. koja je nastavila s radom pod istim OIB-om Jadranka hotela d.o.o. što je evidentirano u Registru koncesija koji se vodi pri Ministarstvu financija.

Razlozi za pripajanje leže u činjenici da je procijenjeno da je sadašnje poslovanje društva potrebno dodatno poboljšati optimizacijom postojećih poslovnih procesa, povećanjem interne organizacijske učinkovitosti, nastavkom investicijskog ciklusa koji je trenutno u svom punom zamahu, te povećanjem konkurentnosti i profitabilnosti društva, ali i cijele grupe Jadranka, u čijem okrilju posluju označena trgovačka društva.

Dana 2. siječnja 2020. godine zaprimljeno je Rješenje Trgovačkog suda u Rijeci Tt-19/6663-3 prema kojem je društvo Jadranka kampovi d.o.o. pripojeno društvu Jadranka hoteli d.o.o., a sve pod novim nazivom Jadranka turizam d.o.o.

Dana 21. siječnja 2020. godine Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci donijelo je Mišljenje prema kojem Zahtjev društva osnovan i na zakonu utemeljen.

Dana 27. ožujka 2020. godine Davatelj koncesije zaprimio je slijedeću dokumentaciju:

o Izjavu tvrtke Jadranka turizam d.o.o. ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom pristaje na prijenos, odnosno preuzimanje koncesije,

o dokaz da je tvrtka Jadranka turizam d.o.o. registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti koja je predmet koncesije,

o Izjavu tvrtke Jadranka turizam d.o.o. da su novoosnovana tvrtka i da nemaju sklopljenih ugovora o koncesijama i da im do sada koncesija nije oduzimana,

o Izjavu tvrtke Jadranka turizam d.o.o., ovjerenu kod Javnog bilježnika, kojom bi se preuzela postojeća Studija gospodarske opravdanosti i kako bi se preuzele obveze iz Studije,

o 4 Bjanko zadužnice tvrtke Jadranka turizam d.o.o. najmanje u iznosu od 100.000,00 kuna svaka radi naplate potraživanja do iznosa od 383.257,22 kuna što čini iznos dvostruke nakade za koncesiju. Zadužnice su solemnizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

o 1 Bjanko zadužnicu tvrtke Jadranka turizam d.o.o. u iznosu od 50.000,00 kuna solemniziranu kod javnog bilježnika u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

o Važeću policu osiguranja tvrtke Jadranka turizam d.o.o. za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji,

o Izjavu tvrtke Jadranka turizam d.o.o. ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

o Izjavu tvrtke Jadranka turizam d.o.o. o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja i njihovih stvari.

Temeljem članka 68. stavka 3. Zakona o koncesijama Davatelj koncesije utvrdio je da ne postoje razlozi za isključenje iz članaka 24. i 25. Zakona o koncesijama, te pohranio dokumentaciju:

o Izjavu tvrtke Jadranka turizam d.o.o. o nepostojanju razloga za isključenje gospodarskog subjekta,

o Potvrdu porezne uprave da obveznik Jadranka turizam d.o.o. nema duga po osnovi javnih davanja i

o BON 2 tvrtke Jadranka turizam d.o.o. iz kojeg je vidljivo da nema neprekinute blokade računa.

Po stupanju na snagu ove Odluke o izmjeni Odluke sklopiti će se 1. Dodatak Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Čikat, Grad Mali Lošinj kojim će na mjesto koncesionara trgovačkog društva Jadranka kampovi d.o.o. stupiti trgovačko društvo Jadranka turizam d.o.o.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

Klasa: 021-04/20-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-31

Rijeka, 28. svibnja 2020.

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2144&mjesto=00001&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr