SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

55.

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 39. stavak 10. i članka 54. stavak 8. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/ 10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog
dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV za
dionicu od uvale Mali bok na otoku Krku do morske
granice luke otvorene za javni promet Merag, otok Cres

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje tvrtki Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb, OIB: 13148821633, koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV.

Koncesija se daje u skladu s Lokacijskom dozvolom (KLASA: UP/Io-350-05/16-03/39, URBROJ: 2170/1-03-04/ 2-18-8) od 24. travnja 2018. godine izdanom od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Krku, te s Informacijom Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Krku od 11. veljače 2020. godine da se izmjenjena trasa zamjenskog podmorskog kabela nalazi unutar obuhvata zahvata u prostoru određenog lokacijskom dozvolom.

Koncesionar je dužan ishodovati građevinsku dozvolu u roku od 2 godine od dana sklapanja Ugovora o koncesiji, te istu dostaviti davatelju koncesije.

Članak 2.

Koncesija se daje za dionicu od uvale Mali bok na otoku Krku do morske granice luke otvorene za javni promet Merag, otok Cres, u ukupnoj površini od 32 267,75 m2

Iznos investicije na pomorskom dobru koje se daje u koncesiju iznosi 77,235 milijuna kuna.

Investicija se odnosi na radove i opremu potrebnu za uklanjanje postojećeg kabelskog voda na lokaciji Krk (Mali bok) - Cres (Merag) i postavljanje zamjenskog kabela.

Ukupno ulaganje u pomorsko dobro iz stavka 2. ovog članka potrebno je izvršiti u prvih pet godina trajanja koncesije.

Lomne točke koje označavaju trasu obuhvata koncesije iskazane su u HTRS koordinatnom sustavu.

Tablica 1. Popis koordinata

Sastavni dio ove Odluke čine Grafički prikazi područja koncesije (otok Krk i otok Cres) izrađeni od Dalekovod projekta d.o.o u rujnu 2019. godine koji se ne objavljuju.

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Davatelj koncesije daje Koncesionaru koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 godina računajući od sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke Koncesionar se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

. stalni dio naknade za koncesiju iznosi 161.338,75kn (slovima: stošezdesetjednatisućatristotridesetosamkunaisedamdesetpetlipa)

. promjenjivi dio naknade iznosi 1% od prihoda ostvarenog od naknade za korištenje prijenosne mreže ostvarenog temeljem godišnje količine prenesene električne energije dionicom predmetnog kabela.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja koncesijske naknade za vrijeme trajanja koncesije.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti (posebne upotrebe) na koncesioniranom području.

Koncesionar je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na koncesioniranom području.

Ukoliko Koncesionar ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Članak 5.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Koncesionar je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora Koncesionar je dužan platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Koncesionar je dužan platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu

Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

U godini u kojoj koncesija ističe stalni i promjenjivi dio naknade za koncesiju potrebno je platiti do dana isteka ugovora o koncesiji.

Koncesionar je dužan osigurati podatke o visini godišnjeg prihoda i isto dostaviti Davatelju koncesije po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu, najkasnije do 15. travnja tekuće godine, te omogućiti osobama, koje odredi Davatelj koncesije, uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje je utvrđen ostvareni prihod na koncesioniranom području.

U slučaju neplaćanja ili nepotpunog plaćanja naknade za koncesiju, Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana isteka ugovorenog roka plaćanja naknade za koncesiju o tome pisanim putem obavijestiti Koncesionara i pozvati ga na plaćanje dospjele naknade za koncesiju i pripadajućih kamata, te će ako Koncesionar u roku od 30 dana od navedene obavijesti ne plati dospjelu naknadu za koncesiju, aktivirati jamstva za ispunjavanje obveza iz ugovora o koncesiji i druga sredstva osiguranja, a u slučaju da se naknada za koncesiju ne naplati iz sredstava osiguranja, o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za financije uz dostavu sve potrebne dokumentacije, koje će od koncesionara naplatiti naknadu za koncesiju po propisima po kojima se vrši naplata poreza i drugih javnih davanja.

Ako Koncesionar ni u naknadno odobrenom roku ne plati dospjelu koncesijsku naknadu sa pripadajućim zakonskim kamatama Davatelj koncesije ima pravo oduzeti koncesiju odnosno raskinuti ugovor o koncesiji.

Članak 6.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04) i Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom o koncesiji.

Članak 7.

Prije sklapanja Ugovora o koncesiji Koncesionar je dužan dostaviti Davatelju koncesije:

o 4 bjanko zadužnice u iznosu od 1.000.000,00 kuna svaka za dobro izvršenje posla solemnizirane kod javnog bilježnika, a u u svrhu osiguranja urednog provođenja ugovora o koncesiji.

o 1 bjanko zadužnicu u iznosu od 500.000,00 kuna solemniziranu kod javnog bilježnika, a u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju. Koncesionar predajom navedene zadužnice daje suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene koncesijske naknade zaplijene svi njegovi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.

o Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika trase podmorskog kabela.

Članak 8.

Koncesionar je dužan koristiti pomorsko dobro iz članka 2. Ove Odluke sukladno Elaboratu gospodarske opravdanosti za potrebe rješavanja dodjele koncesije na pomorskom dobru izrađenom od strane Dalekovod projekt d.o.o. u rujnu 2019. godine, te u skladu s Lokacijskom dozvolom (KLASA:UP/Io-350-05/16-03/39, URBROJ: 2170/1-03-04/2-18-8) od 24. travnja 2018. godine izdanom od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Krku, te s Informacijom Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Krku od 11. veljače 2020. godine da se izmjenjena trasa zamjenskog podmorskog kabela nalazi unutar obuhvata zahvata u prostoru određenog lokacijskom dozvolom.

Ukoliko se tijekom izvođenja radova naiđe na arheološke nalaze (pokretnu i nepokretnu arheološku građu), dužnost je Koncesionara iste zaustaviti i obavezno obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel u Rijeci, koji je obavezan i vršiti arheološki nadzor.

Po završetku radova Koncesionar je dužan ishoditi i Davatelju koncesije dostaviti uporabnu dozvolu.

Koncesionar je dužan surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Članak 9.

Koncesionar se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Koncesionar ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Koncesionar se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 10.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ovog Ugovora pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovim Ugovorom.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Iz razloga neodržavanja pomorskog dobra na način predviđen u prethodnim stavcima ovog članka od strane Koncesionara, Davatelj koncesije može raskinuti ovaj Ugovor.

Koncesionar je dužan prijaviti trasu podmorskog kabela na pomorskom dobru nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Članak 11.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora o koncesiji postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje posebne upotrebe o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da Koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje Davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja koncesije.

Članak 12.

Područje koje se daje u koncesiju pristupačno je svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem posebne upotrebe iz članka 3. ove Odluke.

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. Zakona o koncesijama (u daljnjem tekstu: ZOK), kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Koncesionar može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 68. ZOK-a, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen Ugovor.

Prihod od naknade za potkoncesiju čini prihod Koncesionara, te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju. Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju.

Članak 13.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, ugradnja instalacija i sl.).

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Koncesionar je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije.

Članak 14.

Koncesija prestaje:

o ispunjenjem zakonskih uvjeta,

o raskidom Ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

o sporazumnim raskidom Ugovora o koncesiji,

o jednostranim raskidom Ugovora o koncesiji,

o pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,

o ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o koncesiji i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor o koncesiji,

o u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 15.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

o ako Koncesionar ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji,

o ako Koncesionar ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom o koncesiji,

o ako Koncesionar bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora o koncesiji, radnje koje nisu predviđene Ugovorom o koncesiji ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

o ako Koncesionar ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom o koncesiji,

o u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 16.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji u slijedećim slučajevima:

o ako Koncesionar nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

o ako Koncesionar ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

o ako Koncesionar bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

o ako je Koncesionar naveo netočne podatke temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta njegove sposobnosti,

o ako Koncesionar svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

o ako Koncesionar obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom o koncesiji,

o ako je Koncesionar prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora o koncesiji suprotno odredbama ZOK-a, kao i odredbama propisa kojima se ureduje pomorsko dobro,

o ako Koncesionar ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 55. ZOK-a,

o u drugim slučajevima u skladu s odredbama ZOK-a, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora o koncesiji, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Koncesionara o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Koncesionar ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije raskinut će Ugovor o koncesiji.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora o koncesiji od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Koncesionar u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora o koncesiji iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Koncesionar nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora o koncesiji.

Članak 17.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Koncesionara te je Koncesionar dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 18.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom ovog Ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 19.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Koncesionara.

Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kada odluka o davanju koncesije postane izvršna.

Za Davatelja koncesije Ugovor o koncesiji potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, obratio se zahtjevom za dobivanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV Krk (Mali bok) - Cres (Merag) iz razloga što je postojeći kabel dotrajao i potrebno ga je ukloniti, te zamijeniti novim trožilnim 110 kV kabelom.

Koncesija se daje za dionicu od uvale Mali bok na otoku Krku do morske granice luke otvorene za javni promet Merag, otok Cres, ukupne površine 32 267,75 m2.

Stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 161.338,75 kuna, dok promjenjivi dio koncesijske naknade iznosi 1% od prihoda od naknade za korištenje prijenosne mreže ostvarenog temeljem godišnje količine prenesene električne energije dionicom predmetnog kabela.

Investicija na pomorskom dobru koje se daje u koncesiju iznosi 77,235 milijuna kuna i odnosi se na radove i opremu potrebnu za uklanjanje postojećeg kabelskog voda i postavljanje zamjenskog kabela.

Koncesija se daje na razdoblje od 20 godina.

Usklađenost inicijative s prostorno planskom dokumentacijom temelji se na:

Lokacijskoj dozvoli (KLASA: UP/Io-350-05/16-03/39, URBROJ: 2170/1-03-04/2-18-8) od 24. travnja 2018. godine izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Krku te s Informacijom Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Krku od 11. veljače 2020. godine da se izmjenjena trasa zamjenskog podmorskog kabela nalazi unutar obuhvata zahvata u prostoru određenog lokacijskom dozvolom.

Prostornim planom Primorsko-goranske županije Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 32/13) utvrđeno da je izgradnja svih elektroenergetskih vodova naponske razine 110 kV i 2x110kV od važnosti za županiju.

Odredbama članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđeno je da je za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra, koje se daju na rok do 20 godina, Davatelj koncesije Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je na svom sastanku dana 27. veljače 2020. godine utvrdilo ovaj Prijedlog odluke o davanju koncesije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

Klasa: 021-04/20-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-29

Rijeka, 28. svibnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2144&mjesto=00001&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr