SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
GRAD KRK

27.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20), i članka 28. stavka 4. Društvenog ugovora Zračne luke Rijeka d.o.o., Gradonačelnik Grada Krka, 25. svibnja 2020. godine, donio je

ODLUKU
o prijedlogu članice Nadzornog odbora
Zračne luke Rijeka d.o.o.

I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o. da se na dužnost članice Nadzornog odbora Društva kao zajednička predstavnica Grada Krka i Općine Omišalj u četverogodišnjem mandatu počevši od 11. lipnja 2020. godine izabere DARINKA BRUSIĆ iz Krka, Jurja Križanića 13.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 024-01/16-01/02

Ur. broj: 2142/01-02/1-20-5

Krk, 25. svibnja 2020.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2144&mjesto=51500&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr