SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA PUNAT

31.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 10/19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat na 28. sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje
Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Članak 1.

Daje se suglasnost za dugoročno zaduženje Ponikve eko otok Krk d.o.o. u iznosu od 6.307.397,93 kn, kod Erste & Steiermarkische banke za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture Otoka Krka u sklopu EU projekta Ponikve voda d.o.o. »Projekt prikupljanja, pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda na području Otoka Krka« pod sljedećim uvjetima:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ponikve eko otok Krk d.o.o. dužno je Općini Punat odmah po sklapanju ugovora o kreditu dostaviti primjerak sklopljenog ugovora kako bi Općina Punat u roku od 8 dana mogla isti dostaviti Ministarstvu financija.

Ponikve eko otok Krk d.o.o. dužno je Općini Punat dostaviti kvartalna izvješća o stanju duga po danoj suglasnosti u roku 5 dana po proteku kvartala.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-20-7

Punat, 12. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51521&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr