SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2020.
GRAD KRK

10.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/04, 3/18 i 7/20), članka 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/ 09, 13/13, 3/18, 2/19 i 7/20), a u svezi s uputom Ministarstva uprave Republike Hrvatske (KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1) od 13. ožujka 2020. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na izvanrednoj (elektronskoj) sjednici održanoj 4. svibnja 2020. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o načinu sazivanja i održavanja sjednica
Gradskog vijeća Grada Krka elektronskim putem
u izvanrednim situacijama

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način sazivanja, održavanja i glasovanja na sjednicama Gradskog vijeća Grada Krka (dalje u tekstu: Gradsko vijeće) koje se sazivaju i održavaju elektronskim putem (izjašnjavanjem putem e-maila) u izvanrednim situacijama.

Izvanredne situacije podrazumijevaju situacije kao što su elementarne nepogode, pandemije i dr. više sile, a koje su kao izvanredne situacije proglašene od strane nadležnih tijela Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije i Grada Krka.

Članak 2.

Sjednicu u izvanrednim situacijama (dalje u tekstu: Izvanredna sjednica Gradskog vijeća) saziva predsjednik Gradskog vijeća elektronskim putem, te se ista održava elektronskim putem (izjašnjavanjem putem e-maila).

Izvanredne sjednice sazivaju se u slučaju potrebe za donošenjem odluka ili drugih općih akata koje je nužno donijeti i koji iz razloga žurnosti ne trpe odlaganja, odnosno ako se radi o općim aktima koji su nužni za reguliranje rada i normalnog funkcioniranja Gradske uprave u izvanrednim situacijama.

Izvanredna sjednica Gradskog vijeća saziva se dostavom poziva s prijedlogom dnevnog reda i materijalima.

Članak 3.

Za izvanredne sjednice Gradskog vijeća prijedlog dnevnog reda s materijalima upućuje se članovima Gradskog vijeća elektronskim putem najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Članovima Gradskog vijeća se uz navedeno u stavku 1. ovog članka dostavlja i obrazac za glasovanje.

Materijali za izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća dostavljaju se članovima Gradskog vijeća, Gradonačelniku i pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

O prijedlogu akta ne razmatraju i ne zasjedaju radna tijela Gradskog vijeća, osim ako to predsjednik Gradskog vijeća ne ocijeni iznimno nužnim, a u kojem slučaju i oni podnose mišljenje elektronskim putem (izjašnjavanjem putem e-maila).

Članak 4.

Dnevni red izvanredne sjednice Gradskog vijeća predlaže predsjednik. U prijedlog dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća unosi materijale koji su mu dostavljeni kao žurni i nužni, uz uvjet da je materijal pripremljen na način određen Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Krka.

Članak 5.

Predsjednik Gradskog vijeća može naknadno, nakon što je poziv s prijedlogom dnevnog reda proslijeđen članovima Gradskog vijeća, izmijeniti prijedlog dnevnog reda tako da predloži da se iz dnevnog reda pojedini predmet izostavi odnosno da se predloženi dnevni red dopuni novim predmetom. Takva izmjena odnosno dopuna postaje sastavnim dijelom ranije predloženog dnevnog reda.

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, članovima Gradskog vijeća se uz prijedlog za dopunu, prosljeđuju i materijali po predloženoj dopuni.

Članak 6.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pisanom obliku, elektronskom poštom u obliku amandmana. Amandman mora imati pisano obrazloženje.

Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Krka (Članak 86. Poslovnika Gradskog vijeća).

Amandman se dostavlja najkasnije 24 sata prije sjednice predsjedniku Gradskog vijeća putem pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, a ovaj ga prije odlučivanja dostavlja predlagatelju akta i Gradonačelniku, ako on nije predlagatelj.

Članak 7.

Predlagatelj akta može podnositi amandmane na svoj prijedlog sve do vremena određenog za elektronsko glasovanje, odnosno izjašnjavanja putem e-maila.

Članak 8.

Amandman postaje sastavnim dijelom prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne izjašnjava e-mailom, ako ga je podnio ili se s njim suglasio predlagatelj akta.

Članak 9.

U odnosu na amandmane s kojima se predlagatelj akta nije suglasio, dostavit će se obrazac za glasovanje o amandmanima putem e-maila.

Članak 10.

Na izvanrednoj sjednici Gradsko vijeće odluke donosi glasovanjem odnosno izjašnjavanjem članova Gradskog vijeća putem e-maila, u skladu s člankom 96. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.

Glasovanje putem e-maila provodi se na način da se član Gradskog vijeća putem obrasca za glasovanje, koji sadrži popis točaka dnevnog reda, nedvojbeno izjasni da li je »ZA« prijedlog, »PROTIV« prijedloga ili je »SUZDRŽAN«.

Vrijeme glasovanja, odnosno izjašnjavanja članova Gradskog vijeća putem e-maila utvrđuje predsjednik Gradskog vijeća pri dostavi dnevnog reda.

Članak 11.

Rezultate glasovanja objedinjeno za sve točke dnevnog reda objavljuje, odnosno dostavlja e-mailom svim članovima Gradskog vijeća Jedinstveni upravni odjel.

Članak 12.

O radu izvanredne sjednice Gradskog vijeća sačinjava se zapisnik, koji sadrži podatak o datumu održavanja izvanredne sjednice, dnevnom redu i rezultatu glasovanja po pojedinoj točki dnevnog reda.

Sastavni dio zapisnika su izjašnjenja članova Gradskog vijeća i doneseni tekstovi akata i zaključaka.

Za izradu zapisnika zadužen je Jedinstveni upravni odjel.

Zapisnik potpisuje predsjednik Gradskog vijeća.

Izvornik zapisnika pohranjuje se u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 13.

U odnosu na sva ostala pitanja, ukoliko je primjenjivo u pogledu izvanrednih sjednica Gradskog vijeća koje se održavaju elektroničkim putem, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se i za sazivanje i održavanje izvanrednih sjednica radnih tijela Gradskog vijeća, ako za to postoje razlozi iz članka 2. stavak 2. i članka 3. stavak 3. ovog Pravilnika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/20-01/06

Ur. broj: 2142/01-01-20-5

Krk, 4. svibnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2141&mjesto=51500&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr