SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 11. Srijeda, 15. travnja 2020.
GRAD RAB

35.

Na temelju čl. 86.a Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08, 136/12 i 15/15), čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/ 11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19) i čl. 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 15. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU
GRADA RABA

Članak 1.

Grad Rab se kratkoročno zadužuje za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priliva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 2.

Grad Rab kratkoročno će se zadužiti revolving kreditom po principu prekoračenja po poslovnom računu na način:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grad Raba za zaključivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Raba za izdavanje zadužnice i mjenica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/20-01/02

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-17

Rab, 15. travnja 2020.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr