SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 11. Srijeda, 15. travnja 2020.
GRAD RAB

34.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 15. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopunama Odluke o izvršavanju
Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/19) članak 32. mijenja se i glasi:

»Grad se može dugoročno zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Grad se može dugoročno zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade. Odluku o zaduživanju Grada i Odluku o izdavanju jamstva donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

Grad Rab će se zadužiti za investicije koje se financiraju iz Proračuna Grada Raba koje potvrdi Gradsko vijeće, a uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Grad će u 2020. godini vraćati glavnicu dugoročnog kredita u iznosu od 1.300.000,00 kn za investicije Grada Raba. Očekivani iznos ukupnog duga po preuzetim dugoročnim kreditnim zaduženjima na kraju proračunske godine iznosi 11.375.000,00 kn.

Tekuće otplate glavnice kreditnog zaduženja Grada te pripadajuće kamate iskazane su u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, gradonačelnik može donijeti odluku kojom se Grad kratkoročno zadužuje, najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Grad se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita ili zajmova kod poslovnih banaka i drugih kreditnih institucija ili putem okvirnog kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren račun za iznos do 8.000.000,00 kn. Do visine propisane Zakonom odluku o kratkoročnom zaduženju donosi Gradonačelnik.

Grad se može kratkoročno zadužiti kod pravne osobe u većinskom vlasništvu ili neizravnom vlasništvu za premostit jaz nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza u iznosu do 3.000.000,00 kn.

Grad može temeljem Ugovora o faktoringu kratkoročno premostiti jaz u podmirenju svojih obveza u iznosu do 1.500.000,00 kn.«

Članak 2.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada kao i ustanova čiji je osnivač Grad može se dugoročno zadužiti samo za investiciju uz suglasnost Gradonačelnika i uz uvjete i na način propisan Zakonom.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada kao i ustanova čiji je osnivač Grad može se kratkoročno zadužiti, uz suglasnost Gradonačelnika, uz obvezu izvještavanja Gradskog vijeća o realiziranom kratkoročnom kreditu i to iznosom kredita i uvjetima otplate u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kratkoročnom kreditu.

Pravna osoba u većinskom vlasništvu ili neizravnom vlasništvu Grada može se kratkoročno zadužiti kod Grada za premostit jaz nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza u iznosu do 3.000.000,00 kn.«.

Članak 3.

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/20-01/02

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-16

Rab, 15. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr