SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 11. Srijeda, 15. travnja 2020.
OPĆINA PUNAT

26.

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 37/2016 i 47/ 2016) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije, br. 25/09, 35/09 i 13/13), Općinski načelnik Općine Punat dana 9. veljače 2018. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Punat (u daljnjem tekstu: Stožer), te se imenuju njegovi članovi.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu pripremaju detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljaju poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 2.

Za članove stožera imenuju se:

1. Goran Bonifačić, zamjenik Općinskog načelnika Općine Punat, načelnik Stožera

2. Nataša Kleković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, zamjenica načelnika Stožera

3. Dinko Petrov, zapovjednik Područne vatrogasne zajednice otoka Krka, član

4. Dejan Hriljac, načelnik Policijske postaje Krk, član

5. Željko Šporer, predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, član

6. Marinko Žic, predstavnik Crvenog križa, član

7. Gorana Bonifačić, predstavnica Doma zdravlja Primorsko goranske županje, Ispostave Krk, član

8. Marino Ivošić, lučki kapetan Lučke ispostave Punat, član

9. Marijan Žic, zapovjednik vatrogasnog odjeljenja Punat Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk, član

10. Igor Petričić, predstavnik Stanice Rijeka Hrvatske gorske službe spašavanja, član

11. Pal Barši, predstavnik Marina Punat Grupe, član

12. Damir Lukić, predstavnik Komunalnog društva Črnika d.o.o., član

Članak 3.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže načelnik Stožera na način utvrđen Planom pozivanja Stožera Općine Punat.

Članak 4.

Sjednice Stožera saziva i vodi načelnik Stožera.

U slučaju spriječenosti načelnika Stožera, sjednicu Stožera saziva i vodi zamjenik načelnika Stožera.

Članak 5.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljaju službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite KLASA: 080- 02/18-01/1, URBROJ: 2142-02-02/1-16-54 od 30. studenog 2016. godine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/18-01/1

Ur. broj: 2142-02-02/1-18-9

Punat, 9. veljače 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2137&mjesto=51521&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr