SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 11. Srijeda, 15. travnja 2020.
OPĆINA PUNAT

24.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 18, 10/19 i 3/20), a vezano uz članak 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/ 06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 14. travnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/16, 27/16 i 11/17) članak 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu od 3 člana imenovanih od strane općinskog načelnika iz redova službenika Općine Punat, radnih tijela Općine Punat te vanjskih suradnika.«

Članak 2.

U članku 37. stavku 3. alineji 2. iza teksta: »pravo građenja;« dodaje se tekst: »uz prethodnu suglasnost Općine Punat;«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/20-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-20-4

Punat, 14. travnja 2020.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2137&mjesto=51521&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr