SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

43.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. točke 10. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), te na prijedlog pročelnika upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Župan Primorsko-goranske županije, dana 7. travnja 2020. godine utvrđuje

PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela Primorsko-goranske
županije za 2020. godinu

I.

Ovaj Plan utvrđuje se za upravna tijela Primorsko-goranske županije ustrojena Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/19).

Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijma u službu) je kratkoročni plan.

Plan prijma u službu utvrđen je na temelju pisanih prijedloga pročelnika upravnih tijela Primorsko-goranske županije za slobodna radna mjesta utvrđena Pravilnicima o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije i planiranih sredstava za prijam službenika i namještenika utvrđenih Proračunom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu.

II.

Na temelju Plana prijma u službu, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja, premještajem ili sporazumom o prijmu u službu.

Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa koji se obvezno objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

III.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme utvrđuje se u Tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

IV.

U Primorsko-goranskoj županiji osigurana je zastupljenost nacionalnih manjina temeljem članka 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 123/17 i 98/19).

V.

Pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje se sukladno posebnim zakonima i to:

- Članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17 i 98/19);

- Članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''Narodne novine'' broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20);

- Članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (''Narodne novine'' broj 33/92, 77/92, 86/92 - pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19).

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno navedenim zakonima, ukoliko su se u prijavi na natječaj pozvali na to pravo te priložili potrebne isprave kao dokaz o statusu, odnosno druge isprave sukladno posebnim propisima, imaju prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

VI.

Župan će revidirati, u suradnji s pročelnicima upravnih tijela Primorsko-goranske županije, planirane potrebe popunjavanja radnih mjesta radi utvrđivanja potrebe izmjena i dopuna usvojenog Plana prijma u službu.

Revizija Plana prijma u službu vršiti će se u pravilu jednom godišnje ili ukoliko se utvrdi da upravna tijela Primorsko-goranske županije ne provode planirane postupke popunjavanja radnih mjesta.

Župan može, po reviziji ovog Plana ili izvan rokova navedenih u stavku 2. ove točke, izmijeniti ili dopuniti Plan prijma u službu i na obrazloženi zahtjev pročelnika upravnog tijela.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 112-01/20-01/6

Ur. broj: 2170/1-06-02/3-20-13

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2136&mjesto=00001&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr